67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 51. punktu: Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par inventarizācijām uzņēmumā. Uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas atsevišķu objektu inventarizēšanai. Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un individuālais komersants, kā arī kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats.
Krājumu uzskaites reģistrs

Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, krājumu uzskaiti veic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" IV nodaļu.
Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 11.pantu uzņēmums, kas uzsāk darbību, veic inventarizāciju, kurā salīdzina uzņēmuma, debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.
Rīkojums par skaidrās naudas inventarizāciju

MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 39.punkts nosaka, ka skaidrās naudas atlikumu kasē regulāri pārbauda, veicot inventarizāciju. Savukārt MK noteikumu Nr.585 52.punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu. Inventarizācijas norises kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.585 IV.daļā un iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentos. Veidlapas autors: SIA "Leinonen Audit"
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu

MK noteikumu Nr.585 51.punts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas atsevišķu objektu inventarizēšanai. Kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats. 52.punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu. Inventarizācijas norises kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.585 IV.daļā un iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentos.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.585 58.punkts nosaka: Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos. Ja uzņēmumā ir atbildīgā persona, šos sarakstus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts atbildīgajai personai un otrs - uzņēmuma vadītājam. 59.punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.585 58.punkts nosaka: Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos. Ja uzņēmumā ir atbildīgā persona, šos sarakstus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts atbildīgajai personai un otrs - uzņēmuma vadītājam. 59.punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?