Autorizēties
MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 76.punktā ir teikts, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas, kuru uzdevums ir veikt inventarizējamo objektu – uzņēmuma īpašumā vai lietojumā esošās mantas – faktiskā stāvokļa pārbaudi pa uzņēmuma struktūrvienībām vai pa mantas veidiem, kā arī veikt uzņēmuma saistību pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs var izveidot vienu inventarizācijas komisiju visas uzņēmuma mantas un saistību inventarizēšanai. Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats, arī inventarizāciju var veikt pats.
Krājumu uzskaites reģistrs

Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, krājumu uzskaiti veic saskaņā ar MK noteikumos Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" IV nodaļu.
Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 15.panta 1.daļu, inventarizācija ir uzņēmuma saistību pārbaude konkrētā datumā un grāmatvedības datu saskaņošana ar inventarizācijas rezultātiem. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.877 87.punkts nosaka, ka inventarizācijas laikā inventarizācijas rezultātus elektroniski ievada vai manuāli (ar roku) ieraksta inventarizācijas sarakstā. 88. punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.877 87.punkts nosaka, ka inventarizācijas laikā inventarizācijas rezultātus elektroniski ievada vai manuāli (ar roku) ieraksta inventarizācijas sarakstā.
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu

MK noteikumi Nr.877 76. punkts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas, kuru uzdevums ir veikt inventarizējamo objektu – uzņēmuma īpašumā vai lietojumā esošās mantas – faktiskā stāvokļa pārbaudi pa uzņēmuma struktūrvienībām vai pa mantas veidiem, kā arī veikt uzņēmuma saistību pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs var izveidot vienu inventarizācijas komisiju visas uzņēmuma mantas un saistību inventarizēšanai. Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats, arī inventarizāciju var veikt pats. Un šo noteikumu 77. punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu.
Rīkojums par skaidrās naudas inventarizāciju

MK noteikumu Nr. 877 9. daļa nosaka inventarizācijas veikšanas kārtību, tajā skaitā arī skaidras naudas inventarizāciju, bet šo noteikumu 77. punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?