Autorizēties
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.panta 17.punktu Pamatlīdzekļi ir kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai), tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi; tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai; to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins jaunai ražošanas tehnoloģiskai iekārtai (spēkā līdz 31.12.2017.)

Saskaņā ar likuma par UIN 13.panta 1.2(prim) daļu pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību tajā taksācijas periodā, kurā attiecīgā iekārta iegādāta vai izveidota, palielina, reizinot to ar šajā pantā noteikto koeficientu (atkarībā no pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas gada koeficients ir 1,3 - 1,5).
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma aprēķins nodokļu vajadzībām (spēkā līdz 31.12.2017.)

Veidlapa saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu. Saskaņā ar likuma 6.pantu nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu palielina par uzņēmuma gada pārskatā minēto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu un samazina par saskaņā ar šā likuma 13. panta prasībām aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu.
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu

MK noteikumu Nr.585 51.punts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas atsevišķu objektu inventarizēšanai. Kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats. 52.punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu. Inventarizācijas norises kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.585 IV.daļā un iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentos.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.585 58.punkts nosaka: Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos. Ja uzņēmumā ir atbildīgā persona, šos sarakstus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts atbildīgajai personai un otrs - uzņēmuma vadītājam. 59.punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.585 58.punkts nosaka: Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos. Ja uzņēmumā ir atbildīgā persona, šos sarakstus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens paredzēts atbildīgajai personai un otrs - uzņēmuma vadītājam. 59.punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts

Akts par pamatlīdzekļa izmaksu kapitalizāciju

Akts par pamatlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?