Autorizēties
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.panta 17.punktu Pamatlīdzekļi ir kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai), tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi; tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai; to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.877 87.punkts nosaka, ka inventarizācijas laikā inventarizācijas rezultātus elektroniski ievada vai manuāli (ar roku) ieraksta inventarizācijas sarakstā. 88. punktā ir noteiktas inventarizācijas sarakstu sagatavošanas prasības.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas saraksts

MK noteikumu Nr.877 87.punkts nosaka, ka inventarizācijas laikā inventarizācijas rezultātus elektroniski ievada vai manuāli (ar roku) ieraksta inventarizācijas sarakstā.
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu

MK noteikumi Nr.877 76. punkts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas, kuru uzdevums ir veikt inventarizējamo objektu – uzņēmuma īpašumā vai lietojumā esošās mantas – faktiskā stāvokļa pārbaudi pa uzņēmuma struktūrvienībām vai pa mantas veidiem, kā arī veikt uzņēmuma saistību pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs var izveidot vienu inventarizācijas komisiju visas uzņēmuma mantas un saistību inventarizēšanai. Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats, arī inventarizāciju var veikt pats. Un šo noteikumu 77. punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu.
Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts

Akts par pamatlīdzekļa izmaksu kapitalizāciju

Akts par pamatlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?