67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Grāmatvedības dokumentu paraugi reliģiskajām organizācijām.
Pārskats ziedojumu/kolektes saskaitīšanai

Pārskatā norāda un aprēķina ziedojumu kastē vai kolektē savāktos skaidrās naudas līdzekļus.
Reliģiskās organizācijas naudas plūsmas uzskaites žurnāls

Likuma "Par grāmatvedību" 2. pants nosaka, ka reliģiskajām organizācijām ir pienākums kārtot grāmatvedību, tai skaitā grāmatojot organizācijas naudas plūsmu noteiktā laikposmā. Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīga reliģiskās organizācijas vadība.
Iepirkuma akts

Ar pievienoto iepirkuma aktu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, rezerves daļas, mēbeles u. tml. Dokuments satur likuma "Par grāmatvedību" 7. pantā minētos rekvizītus. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (3. pielikums MK noteikumiem Nr. 899).
Krājumu uzskaites reģistrs

Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, krājumu uzskaiti veic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" IV nodaļu.
Kreditoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr. 188 teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru kreditoru parādu uzskaitei. Par kreditoru parādiem uzskata personas saistības pret citām personām - kreditoriem, piemēram, bankām, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, darbiniekiem, kā arī parādu valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem par nodokļiem un nodevām.
Debitoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr. 188 teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru debitoru parādu uzskaitei. Par debitoru parādiem uzskata personas prasījumus no citām personām - debitoriem, piemēram, pircējiem, pakalpojumu saņēmējiem, nomniekiem, aizdevumu saņēmējiem u.c.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?