Autorizēties
Grāmatvedības dokumentu paraugi reliģiskajām organizācijām.
Reliģiskās organizācijas naudas plūsmas uzskaites žurnāls (spēkā no 01.07.2022.)

Grāmatvedības likuma 3.panta 1.daļa nosaka, ka reliģiskajām organizācijām ir pienākums kārtot grāmatvedību. MK noteikumi Nr.380 "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā" nosaka, kā reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību.
Iepirkuma akts

Ar pievienoto iepirkuma aktu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, rezerves daļas, mēbeles u. tml. Dokuments satur Grāmatvedības likuma 11. panta 5. daļā minētos rekvizītus. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (MK noteikumu Nr. 899 3. pielikums).
Debitoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru debitoru parādu uzskaitei. Par debitoru parādiem uzskata personas prasījumus no citām personām - debitoriem, piemēram, pircējiem, pakalpojumu saņēmējiem, nomniekiem, aizdevumu saņēmējiem u.c.
Kreditoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru kreditoru parādu uzskaitei. Par kreditoru parādiem uzskata personas saistības pret citām personām - kreditoriem, piemēram, bankām, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, darbiniekiem, kā arī parādu valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem par nodokļiem un nodevām.
Krājumu uzskaites reģistrs

Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, krājumu uzskaiti veic saskaņā ar MK noteikumos Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" IV nodaļu.
Pārskats ziedojumu/kolektes saskaitīšanai

Pārskatā norāda un aprēķina ziedojumu kastē vai kolektē savāktos skaidrās naudas līdzekļus.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?