Autorizēties
Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 6.panta 2.daļu, grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kompetenta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma saistībām, mantu un finansiālo stāvokli noteiktā datumā, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
Maršruta lapa vieglajam autotransporta līdzeklim (maksājot auto nodokli)

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.panta 5.daļas 5.punktu, ja par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, "izdevumi par transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo automobili) degvielu neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar transportlīdzeklim noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 procentiem", ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi.
Maršruta lapa patapinātam vieglajam transportlīdzeklim

Ja uzņēmums transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis ir jāmaksā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 11.panta 4.daļa).
Transportlīdzekļa nomas līgums

Ar pievienoto transportlīdzekļa nomas līgumu iznomātājs savu transportlīdzekli nodod nomas lietošanā citai personai – nomniekam. Iznomātājam nav obligāti jābūt transportlīdzekļa īpašniekam, tas var būt arī transportlīdzekļa turētājs (piemēram, nomnieks, līzinga ņēmējs), taču šādā gadījumā jāpārbauda, vai transportlīdzekļa īpašnieks atļāvis transportlīdzekli iznomāt tālāk, un vajadzības gadījumā jāsaņem īpašnieka piekrišana. Nomas līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 2112.-2177. panta noteikumi.
Transportlīdzekļa patapinājuma līgums

Ar pievienoto transportlīdzekļa patapinājuma līgumu patapinātājs savu transportlīdzekli nodod bezmaksas lietošanā citai personai – patapinājuma ņēmējam. Patapinātājam nav obligāti jābūt transportlīdzekļa īpašniekam, tas var būt arī transportlīdzekļa turētājs (piemēram, nomnieks, līzinga ņēmējs), taču šādā gadījumā jāpārbauda, vai transportlīdzekļa īpašnieks atļāvis transportlīdzekli nodot tālāk, un vajadzības gadījumā jāsaņem īpašnieka piekrišana. Patapinājuma līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 1947.-1967. panta noteikumi.
Vieglā transportlīdzekļa periodiska patapinājuma līgums

Ar pievienoto vieglā transportlīdzekļa periodiska patapinājuma līgumu patapinātājs savu transportlīdzekli periodiski nodod bezmaksas lietošanā citai personai – patapinājuma ņēmējam. Ja faktiskais patapinājuma periods kalendārā mēneša laikā nepārsniedz 15 dienas (ko puses fiksē ar rakstisku aktu līdz sekojošā mēneša 15.datumam), patapinājuma ņēmējam – komersantam – nav jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
Pārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.279, Valsts vai pašvaldības iestādē strādājošam mikroautobusa šoferim ir jāveic transportlīdzekļa vadīšanas laika uzskaite vai nu MK noteikumu Nr.279 pielikumā esošajās veidlapās, vai arī, izmantojot tahogrāfu.
Maršruta lapa, ja vieglais transportlīdzeklis tiek izmantots tikai saimnieciskajā darbībā (nemaksājot auto nodokli)

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta 3.daļā ir noteikts, ka par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi CSDD reģistrā, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, norāda transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu; brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku; odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un GPS fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz 5%.
Rīkojums par degvielas patēriņa normas noteikšanu

Izdod atbildīgā amatpersona, pamatojoties uz akta par degvielas patēriņa normas noteikšanu pamata.
Akts par degvielas patēriņa normas noteikšanu

Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtajiem datiem. Ja, nosakot degvielas patēriņa normu, nav iespējams izmantot izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtos datus vai ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem (reālajiem) ekspluatācijas apstākļiem, degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka eksperimentāli
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?