Autorizēties
Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās veidlapas
Izziņa - personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums

Izziņu iesniedz personai, kurai pārdod personisko lietu (savu īpašumu). Izziņu sagatavo atbilstoši MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 3.pielikumam.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma 2020. gadā

IIN avansa maksājumu aprēķinu no saimnieciskās darbības ienākuma ģenerē automātiski VID EDS pēc deklarācijas iesniegšanas (neattiecas uz nodokļu maksātāju, kurš uzsāk saimniecisko darbību). Avansa maksājumu aprēķina veidlapas paraugs ir noteikts MK noteikumu Nr.662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" 2.pielikumā. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 6. pantu par 2020. taksācijas gadu neveic avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020. taksācijas gadu var veikt labprātīgi.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (doc formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (doc formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (xls formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (xls formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (xls formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (doc formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (xls formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (doc formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Iesniegums par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai (zaudē spēku 01.01.2021.)

2.pielikums MK noteikumiem Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”. Saskaņā ar šiem noteikumiem fiziska persona, kas atbilst noteikumu 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājam, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai.
Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK, DK pielikums, GD) (spēkā no 2018. gada)

3. pielikums MK noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību". Saskaņā ar likuma par IIN 19. panta 5.3 (prim) punktu rezidents deklarāciju DK iesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam, ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 EUR ceturksnī; ja ienākums nepārsniedz 1000 EUR - deklarāciju iesniedz līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim. Nerezidents nodokli no šā ienākuma aprēķina un deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam vai 30 dienu laikā pēc ienākuma gūšanas beigām, kad ekonomiskās saites ar Latviju pārtrauktas (IIN 19. panta 5.2 (prim)).
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Iesniegums par darbinieka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanu darba vietā

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.8prim daļai, pamatojoties uz darbinieka rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, darba devējs taksācijas gada laikā piemēro darbinieka prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz darbiniekam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 23. daļai, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokļa likmi 23% apmērā arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 2., 3. vai 18. daļu piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos vai atlikt nodokļu samaksu uz laiku. Iesnieguma veidlapu izstrādājis VID.
Apliecinājums par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā

6.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība". Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 12.1prim daļu komersants, individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, iestāde, biedrība, nodibinājums, cita privāto tiesību juridiskā persona, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība un fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kura izmaksājusi fiziskajai personai - nerezidentam tādus ienākumus, no kuriem saskaņā ar likumu nodoklis ieturams ienākuma izmaksas vietā, izsniedz nerezidentam apliecinājumu par nerezidenta taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.
Papildu deklarācija par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu

Likuma par IIN 22.panta 3.daļa nosaka: ja maksātāja deklarētie ienākumi vai VID rīcībā esošajos pārskatos (paziņojumos) uzrādītie maksātāja ienākumi neatbilst viņa izdevumiem taksācijas gadā, VID pieprasa iesniegt Papildu deklarāciju par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu, un šī deklarācija jāiesniedz 30 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas. Šī veidlapa ir pielikums MK noteikumiem Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu"
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

4.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība". Nodoklis no izmaksām fiziskajai personai - nerezidentam ieturams ienākuma izmaksas vietā, piemērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 7.panta desmito un divpadsmito daļu, ja nerezidenta ienākums saskaņā ar likuma 3.panta trešo daļu ir apliekams ar nodokli, un par fiziskās personas - nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā iesniedzams pārskats.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?