67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Pievienotās vērtības nodokļa likumā un saistītajos noteikumos noteiktās veidlapas
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija ar visiem pielikumiem (spēkā no 01.01.2021.)

PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju". PVN taksācijas periods tiek noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 115. pantu, un tas var būt 1 kalendāra mēnesis vai 1 ceturksnis. Ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 40 000 EUR, taksācijas periods ir 1 kalendāra mēnesis. Nodokļa deklarācijas un tās pielikumu iesniegšanas termiņš, izmantojot VID EDS, ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām.
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija ar visiem pielikumiem (spēkā no 01.01.2020., zaudē spēku 01.01.2021.))

PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju". PVN taksācijas periods tiek noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 115. pantu, un tas var būt 1 kalendāra mēnesis vai 1 ceturksnis. Ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 40 000 EUR, taksācijas periods ir 1 kalendāra mēnesis. Nodokļa deklarācijas un tās pielikumu iesniegšanas termiņš, izmantojot VID EDS, ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām.
Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

2.pielikums MK noteikumiem Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai". Saskaņā ar PVN likuma 59.panta 2.daļu iekšzemes nodokļa maksātājs ne vēlāk kā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kad ir pārsniegts PVN reģistrācijas slieksnis – 40 000 eiro, iesniedz VID reģistrācijā iesniegumu.
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos vai atlikt nodokļu samaksu uz laiku. Iesnieguma veidlapu izstrādājis VID.
Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls (xls formātā)

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, nodokļa uzskaitei kārto PVN uzskaites žurnālu saskaņā ar MK noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 177.punktu (6.pielikums)
Iesniegums fiskālā pārstāvja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

4.pielikums MK noteikumiem Nr.17
Citas dalībvalsts nodokļa maksātāja un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā

3.pielikums MK noteikumiem Nr.17
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?