67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās veidlapas
Darba devēja ziņojums

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz 17. datumam.
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums

3.1prim pielikums MK noteikumiem Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Noteikumu 21.1prim punkts paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus, viņu ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam.
Ziņas par darba ņēmējiem (spēkā no 11.03.2017.)

1.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Darba devējs elektroniski EDS ne vēlāk kā 1 stundu, pirms cilvēks uzsāk darbu (ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, tad ne vēlāk kā 1 dienu pirms darba uzsākšanas), katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem. Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz 3 darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas. Darba devējam, kas noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, katru fizisko personu jāreģistrē VID uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā un uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā.
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.1 pielikums MK noteikumiem Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Noteikumu 21.1 punkts paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus, viņu ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (doc formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (zaudē spēku 01.01.2021.)

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (xls formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai

1.pielikums MK noteikumiem Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai". Noteikumu 2.punkts paredz, ka personu, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai, mikrouzņēmuma darbinieku vai personu, kura maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē ar dienu, kad tā iesniedz reģistrācijas lapu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?