Autorizēties
Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās veidlapas
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (spēkā no 01.01.2022.)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 879 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””, ir mainījies VSAOI apmērs pensiju apdrošināšanai. Veidlapu iesniedz pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, iesniedz līdz pārskata ceturksnim, sekojošā mēneša 17. datumam.
Ziņas par darba ņēmējiem (spēkā no 01.01.2022.)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 879 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””, ir aktualizēta informācija veidlapā par dīkstāvē esošajiem darba ņēmējiem. Darba devējs elektroniski reģistrē VID EDS sistēmā katru darba ņēmēju. Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas.
Darba devēja ziņojums (spēkā no 01.01.2022.)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 879 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””, ir veiktas izmaiņas darba devēja ziņojuma veidlapā, kas ir aktuāla esošai situācijai valstī. Iesniegtās ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, darba devējs drīkst precizēt tikai vienu reizi 30 dienu laikā no pirmreizējā dokumenta iesniegšanas datuma. Ziņojumu darba devējs iesniedz VID katru mēnesi līdz 17. datumam.
Darba devēja ziņojums (spēkā līdz 01.01.2022.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz 17. datumam.
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 21.1prim punktu, kas paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus, viņu ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (spēkā līdz 01.01.2022.)

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam.
Ziņas par darba ņēmējiem (spēkā līdz 01.01.2022.)

1.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Darba devējs elektroniski EDS ne vēlāk kā 1 stundu, pirms cilvēks uzsāk darbu (ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, tad ne vēlāk kā 1 dienu pirms darba uzsākšanas), katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem. Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz 3 darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas. Darba devējam, kas noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, katru fizisko personu jāreģistrē VID uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā un uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā.
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.1 pielikums MK noteikumiem Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Noteikumu 21.1 punkts paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus, viņu ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (doc formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (zaudē spēku 01.01.2021.)

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (xls formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai

1.pielikums MK noteikumiem Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai". Noteikumu 2.punkts paredz, ka personu, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai, mikrouzņēmuma darbinieku vai personu, kura maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē ar dienu, kad tā iesniedz reģistrācijas lapu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?