Autorizēties
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktās veidlapas.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (spēkā līdz 31.12.2017.)

18.pielikums MK noteikumiem Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi". Pārskatu iesniedz VID līdz izmaksai sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izziņa par izmaksām saistītiem uzņēmumiem (spēkā līdz 31.12.2017.)

17.pielikums MK noteikumiem Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi". Uzņēmumu ienākuma nodokļa izziņu par veiktajām izmaksām saistītiem uzņēmumiem vai ar uzņēmumu saistītām personām ienākumu izmaksātājs iesniedz VID līdz nākamā mēneša 15.datumam.
Pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam (spēkā līdz 31.12.2017.)

2.1 prim pielikums MK noteikumiem Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi". Sākot ar 2014.gadu, nerezidenti var iesniegt UIN pārrēķinu par ienākumu, kas gūts no nekustamā īpašuma atsavināšanas Latvijā, ar tiesībām atskaitīt izdevumus, piemērojot 15% nodokļa likmi. Nodokļu maksātājs — nerezidents pārskatu par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz 12 mēnešu laikā, skaitot no maksājuma veikšanas dienas. Ja nerezidents atlīdzību saņem vairākos maksājuma posmos, pārskatu par nodokļa aprēķinu Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz 12 mēnešu laikā, skaitot no pirmā maksājuma veikšanas dienas, bet par turpmākajiem maksājumiem nerezidents iesniedz minētā pārskata labojumus saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" normām.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija (spēkā līdz 31.12.2017.)

Saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" UIN taksācijas gada deklarāciju maksātājs iesniedz vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajos termiņos, bet nodokļa maksātājs — krājaizdevu sabiedrība — ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc taksācijas gada beigām. UIN taksācijas gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība noteikta 29.09.2015. MK noteikumos Nr.548 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu".
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos vai atlikt nodokļu samaksu uz laiku. Iesnieguma veidlapu izstrādājis VID.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?