Autorizēties
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu fiziskām personām, kuras uzskaitītas likuma 3.pantā, tajā skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c. ir pienākums nekavējoties ziņot par katru konsultētu, paredzētu (plānotu), pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kurš atbilst vismaz vienai no aizdomīga darījuma pazīmēm.
Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par darbības veidu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 45.panta 2.daļā ir minētas personas, kuru uzraudzību veic VID, tajā skaitā, nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, neatkarīgie juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas veic darījumus ar nekustamo īpašumu u.c. Saskaņā ar likuma 45.panta 3.daļu šīm personām 10 darbdienu laikā pēc darbības uzsākšanas par savu darbības veidu rakstveidā jāinformē VID teritoriālā iestāde atbilstoši savai juridiskajai adresei vai deklarētās dzīvesvietas adresei.
Ziņojums par aizdomīgu darījumu

01.01.2016. stājas spēkā MK noteikumi Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem", kas nosaka kārtību, kādā kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņo VID par tādiem personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.2panta 3.daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā, nosaka kodus atbilstoši darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā un ziņojuma veidlapu. Kredītiestādei un maksājumu pakalpojumu sniedzējam nekavējoties jāziņo par aizdomīgu darījumu, iesniedzot VID ziņojuma veidlapu.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?