Autorizēties
MK noteikumi Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" nosaka kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu.
Grāmatvedība pašnodarbinātais (27)
Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, persona ievēro MK noteikumus Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", kā arī MK noteikumus Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi" un MK noteikumus Nr.625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai".
Gada ienākumu deklarācija (11)
Fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar pievienotajiem dokumentiem ir obligāti iesniedzama VID taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19.panta 5.punkts).
Darbinieki pašnodarbinātais (35)
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu, kā arī VID iesniedzamie pārskati par darbiniekiem
Pamatlīdzekļi pašnodarbinātais (6)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 23. punktu par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stādījumi) un kustamas mantas uzskaites vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 1000 EUR (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs).
Inventarizācijas pašnodarbinātais (1)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi" 76.punkts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs, ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats un inventarizāciju arī var veikt pats.
Citi ziņojumi (2)
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu fiziskām personām, kuras uzskaitītas likuma 3.pantā, tajā skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c. ir pienākums nekavējoties ziņot par katru konsultētu, paredzētu (plānotu), pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kurš atbilst vismaz vienai no aizdomīga darījuma pazīmēm.
Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas lapa

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi 537. “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, aizpilda un iesniedz 1.pielikumu.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?