Autorizēties
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu, kā arī VID iesniedzamie pārskati par darbiniekiem
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (xls formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (doc formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (xls formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (doc formātā) (spēkā no 01.07.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Algu aprēķina un izmaksu saraksts (2021. gadā)

Saskaņā ar Darba likuma 70.pantu darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 01.01.2018. algām tiek piemērota diferencētā IIN likme, kā arī diferencētais neapliekamais minimums. Veidlapā ir 2 darba lapas: 1. darba algas aprēķinam darbiniekiem, kuriem darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, 2. darbiniekiem, kuriem darba vietā nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
Darba samaksas aprēķins 2021.gadā (izsniedzams darbiniekam)

Darba likuma 71.pants nosaka, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.
Darba devēja ziņojums (spēkā līdz 01.01.2022.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz 17. datumam.
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 21.1prim punktu, kas paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus, viņu ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (spēkā līdz 01.01.2022.)

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam.
Algu aprēķina un izmaksu saraksts (2020. gadā)

Saskaņā ar Darba likuma 70.pantu darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 01.01.2018. algām tiek piemērota diferencētā IIN likme, kā arī diferencētais neapliekamais minimums. Veidlapā ir 2 darba lapas: 1. darba algas aprēķinam darbiniekiem, kuriem darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, 2. darbiniekiem, kuriem darba vietā nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (xls formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (xls formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (doc formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

2.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (doc formātā) (spēkā līdz 30.06.2021.)

1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Šis paziņojums tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanas. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.pantā.
Iesniegums par darbinieka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanu darba vietā

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.8prim daļai, pamatojoties uz darbinieka rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, darba devējs taksācijas gada laikā piemēro darbinieka prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz darbiniekam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Attālinātā darba līgums

Attālinātā darba līgums ir darba līguma paveids, kas paredzēts tiem gadījumiem, kad darbinieks savus darba pienākumus veic attālinātā veidā (ārpus darba devēja darbības vietas telpām), izmantojot darba devēja piešķirto vai savu personīgo aprīkojumu.
Autoratlīdzības (honorāra) aprēķina saraksts (spēkā līdz 01.07.2021.)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 58.punktu ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā, aprēķinot no fiziskajai personai izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas izmaksas brīdī ieturamo nodokli, ņem vērā ar šā ienākuma gūšanu saistītos izdevumus (izdevumu apmērs noteikts šo noteikumu 57.punktā).
Ziņas par darba ņēmējiem (spēkā līdz 01.01.2022.)

1.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Darba devējs elektroniski EDS ne vēlāk kā 1 stundu, pirms cilvēks uzsāk darbu (ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, tad ne vēlāk kā 1 dienu pirms darba uzsākšanas), katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem. Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz 3 darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas. Darba devējam, kas noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, katru fizisko personu jāreģistrē VID uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā un uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā.
Darba samaksas aprēķins 2020.gadā (izsniedzams darbiniekam)

Darba likuma 71.pants nosaka, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (doc formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (zaudē spēku 01.01.2021.)

4.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Iesniedz VID pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (xls formātā) (zaudē spēku 01.01.2021.)

3.pielikums MK noteikumiem Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ziņojumu darba devējs par darba ņēmējiem un autoratlīdzības saņēmējiem iesniedz VID katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Obligātās veselības pārbaudes karte

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtība un tai pakļautās personas / darbinieki ir noteikta MK noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". Saskaņā ar noteikumu 20. punktu, nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti (noteikumu 3. pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”.
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Rīkojums par prēmijas piešķiršanu

Darba likuma 59. pants nosaka, ka noteiktās piemaksas, prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzība saistībā ar darbu ir darba samaksa. Prēmiju piešķiršanu darbiniekiem nenosaka Darba likums vai kāds cits tiesību akts, par prēmiju piešķiršanu darba vietā atbild darba devējs vai uzņēmuma vadītājs. Pamatojums prēmijas izmaksai ir darba devēja izdots rīkojums.
Rīkojums par pieņemšanu darbā

Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, pieņemot darbinieku darbā, pamatojoties uz darba līgumu, izdod rīkojumu par pieņemšanu darbā un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par rājiena izteikšanu

Saskaņā ar Darba likuma 90. pantu par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu, minot tos apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu. Darba likuma 90. panta 3. daļa nosaka, ka darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru darbiniekam ir izteikta piezīme vai rājiens.
Rīkojums par obligāti izmaksājamām piemaksām

Darba likuma 66. pants, 67. pants un 68. pants nosaka, kuros gadījumos darba devējam obligāti jāizmaksā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, par nakts darbu, par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā.
Iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 150. pantu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendārajām nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendārajām nedēļām (149.pants).
Rīkojums par darba attiecību izbeigšanu pēc darbinieka uzteikuma

Darba likuma 100. pants nosaka kārtību, kādā darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas pēc darbinieka iniciatīvas. Vienīgais noteikums par šāda darbinieka paziņojuma formu - tam ir jābūt rakstveidā. Darba likums šajā situācijā neparedz darba devēja pienākumu izdot rīkojumu, ja nav iestājušies kādi īpaši apstākļi. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, izbeidzot darba tiesiskās ar darbinieku pēc paša vēlēšanās, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, izdod rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu

Darba likuma 155. pants nosaka, ka bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 23. daļai, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokļa likmi 23% apmērā arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 2., 3. vai 18. daļu piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.
Izziņa par darbu

Atbilstoši Darba likuma 129.pantam darba devējam ir pienākums pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma vai valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai 3 darba dienu laikā izsniegt rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, dienas un mēneša vidējo izpeļņu, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu.
Rīkojums par darba attiecību pārtraukšanu

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš (Darba likuma 100.panta 1.daļa). 149.panta 5.daļa nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.
Rīkojums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 149.pantu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Darba laika uzskaites tabele

Saskaņā ar Darba likuma 137.panta 1.daļu: Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.
Izziņa par darba samaksu

Saskaņā ar Darba likuma 64.pantu darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu un profesiju.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?