67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, persona ievēro MK noteikumus Nr.188, kā arī MK noteikumus Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un MK noteikumus Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi".
Iesniegums par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai

2.pielikums MK noteikumiem Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”. Saskaņā ar šiem noteikumiem fiziska persona, kas atbilst noteikumu 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājam, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai.
Iesniegums par darbinieka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanu darba vietā

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.8prim daļai, pamatojoties uz darbinieka rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, darba devējs taksācijas gada laikā piemēro darbinieka prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz darbiniekam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Iepirkuma akts

Ar pievienoto iepirkuma aktu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, rezerves daļas, mēbeles u. tml. Dokuments satur likuma "Par grāmatvedību" 7. pantā minētos rekvizītus. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (3. pielikums MK noteikumiem Nr. 899).
Krājumu uzskaites reģistrs

Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, krājumu uzskaiti veic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" IV nodaļu.
Kreditoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr. 188 teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru kreditoru parādu uzskaitei. Par kreditoru parādiem uzskata personas saistības pret citām personām - kreditoriem, piemēram, bankām, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, darbiniekiem, kā arī parādu valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem par nodokļiem un nodevām.
Debitoru parādu uzskaites reģistrs

MK noteikumos Nr. 188 teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru debitoru parādu uzskaitei. Par debitoru parādiem uzskata personas prasījumus no citām personām - debitoriem, piemēram, pircējiem, pakalpojumu saņēmējiem, nomniekiem, aizdevumu saņēmējiem u.c.
Kases ieņēmumu orderis

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 14.punktā
Kases izdevumu orderis

Kases izdevumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 15.punktā
Preču pavadzīmju reģistrācijas žurnāls

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 47.1 punktu preču nosūtītājs (izsniedzējs) preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu tā nosūtīšanas dienā un preču saņēmējs – tā saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrā vai citā reģistrā.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins

MK noteikumu Nr.585 35.11 punktā noteikts: Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokumentu, kurā nav iekļauta preču vienības cena un saimnieciskā darījuma novērtējums naudas izteiksmē, nevar izmantot par attaisnojuma dokumentu. Lai saimniecisko darījumu iegrāmatotu grāmatvedības reģistros, papildus šādam preču piegādes dokumentam nepieciešams preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments (35.21 punkts).
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Paziņojums par radušos parādu

Ar pievienoto paziņojumu viena puse (kreditors) brīdina otru pusi (parādnieku) par radušos parādu, kas izriet no pušu starpā noslēgtā līguma, un lūdz veikt tā apmaksu. No Civillikuma 1587. panta izriet vispārējs pienākums pildīt noslēgtos līgumus, tostarp veikt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem.
Personiskās kustamās mantas pirkuma līgums

Ar pievienoto līgumu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, transportlīdzekli. Dokuments satur likuma "Par grāmatvedību" 7. pantā minētos rekvizītus un ir izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (3.pielikums MK noteikumiem Nr.899).
Nemateriālā ieguldījuma nolietojuma aprēķins (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 4.3 prim pielikuma 2.veidlapa. Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 79.9 prim punktam nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas par patentiem, licencēm un preču zīmēm noraksta sistemātiski saskaņā ar lineāro (vienmērīgo) metodi. Pārējo nemateriālo ieguldījumu nolietojums nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nav norakstāms.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls (piemērojams no 2018.gada)

1.pielikums MK noteikumiem Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā". Saskaņā ar noteikumiem šo žurnālu aizpilda iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji - individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls

2.pielikums MK noteikumiem Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā". Saskaņā ar noteikumiem šo žurnālu aizpilda mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji - individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriek­šējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.
Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls (doc formātā)

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, nodokļa uzskaitei kārto PVN uzskaites žurnālu saskaņā ar MK noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 177.punktu (6.pielikums)
Izziņa - personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums

Izziņu iesniedz personai, kurai pārdod personisko lietu (savu īpašumu). 3.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība".
Preču piegādes dokuments - pavadzīme

Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu. MK noteikumu Nr.585 35.11prim punktā ir noteikti obligātie rekvizīti un informācija, kas jāietver preču piegādes dokumentā. Šis dokuments apliecina preču kustību, bet nav izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā.
Grāmatvedības izziņa

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 30. punktu par attaisnojuma dokumentu labojumam var izmantot grāmatvedības izziņu, kurā ir informācija par to, kurš grāmatvedības reģistrs vai attaisnojuma dokuments ir labojams. Grāmatvedības izziņā norāda labojuma izdarīšanas datumu, iemeslu, personu, kas atļāvusi veikt labojumu, un labojamā (sākotnējā) ieraksta kārtas numuru hronoloģiskajā reģistrā. Uz labojamā (sākotnējā) attaisnojuma dokumenta izdara atzīmi par grāmatvedības izziņas sagatavošanu un norāda tās datumu.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins darījumiem ar kokmateriāliem

Preču pavadzīmi - nodokļa rēķinu saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 141.panta 3.daļu izraksta par šādu kokmateriālu piegādi: nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs nav mazāks par trim centimetriem, jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem. Kokmateriālu piegādātājs izraksta kokmateriālu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto kokmateriālu vērtību norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN par minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls (xls formātā)

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, nodokļa uzskaitei kārto PVN uzskaites žurnālu saskaņā ar MK noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 177.punktu (6.pielikums)
Līgumu reģistrs

MK noteikumos Nr.188 ir teikts: atbilstoši saimnieciskās darbības īpatnībām var iekārtot analītiskās uzskaites reģistru līgumu uzskaitei.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?