Autorizēties
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 23. punktu par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stādījumi) un kustamas mantas uzskaites vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 1000 EUR (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs).
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins pēc degresīvās metodes (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 4.3prim pielikuma 1.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu veic saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5prim pantu. Jāņem vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.899 79.4prim pantam "ja attiecīgā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 euro, pamatlīdzeklis pilnībā tiek izslēgts no pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un tam tiek pārtraukts rēķināt nolietojumu."
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkums (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 4.3 prim pielikuma 3.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkumā norāda visu pamatlīdzekļu kategoriju un nemateriālo ieguldījumu aprēķinos attiecīgi nosauktajās ailēs norādītās kopsummas. Aizpildot veidlapu jāievēro MK noteikumu Nr.899 79.19 prim punkts.
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins pēc lineārās metodes (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 4.3 prim pielikuma 1.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu veic saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5 prim pantu. Jāņem vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.899 79.4 prim pantam "ja attiecīgā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 euro, pamatlīdzeklis pilnībā tiek izslēgts no pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un tam tiek pārtraukts rēķināt nolietojumu."
Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts

Akts par pamatlīdzekļa izmaksu kapitalizāciju

Akts par pamatlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?