67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.188 22. punktu par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stādījumi) un kustamas mantas uzskaites vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 1000 EUR (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs).
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins pēc degresīvās metodes (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 4.3prim pielikuma 1.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu veic saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5prim pantu. Jāņem vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.899 79.4prim pantam "ja attiecīgā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 euro, pamatlīdzeklis pilnībā tiek izslēgts no pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un tam tiek pārtraukts rēķināt nolietojumu."
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkums (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 4.3 prim pielikuma 3.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkumā norāda visu pamatlīdzekļu kategoriju un nemateriālo ieguldījumu aprēķinos attiecīgi nosauktajās ailēs norādītās kopsummas. Aizpildot veidlapu jāievēro MK noteikumu Nr.899 79.19 prim punkts.
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins pēc lineārās metodes (piemērojams no 2018.gada)

MK noteikumu Nr.899 4.3 prim pielikuma 1.veidlapa. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu veic saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5 prim pantu. Jāņem vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.899 79.4 prim pantam "ja attiecīgā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 euro, pamatlīdzeklis pilnībā tiek izslēgts no pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un tam tiek pārtraukts rēķināt nolietojumu."
Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins jaunai ražošanas tehnoloģiskai iekārtai (spēkā līdz 31.12.2017.)

Saskaņā ar likuma par UIN 13.panta 1.2(prim) daļu pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību tajā taksācijas periodā, kurā attiecīgā iekārta iegādāta vai izveidota, palielina, reizinot to ar šajā pantā noteikto koeficientu (atkarībā no pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas gada koeficients ir 1,3 - 1,5).
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkums (spēkā līdz 31.12.2017.)

Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkumā norāda visu pamatlīdzekļu kategoriju un nemateriālo ieguldījumu aprēķinos attiecīgi nosauktajās ailēs norādītās kopsummas.
Nemateriālā ieguldījuma nolietojuma aprēķins (spēkā līdz 31.12.2017.)

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.panta 4.daļu: Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas par koncesijām, patentiem, licencēm un preču zīmēm noraksta sistemātiski, pēc lineārās (vienmērīgās) metodes. Pārējo nemateriālo ieguldījumu nolietojums nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nav norakstāms.
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins (spēkā līdz 31.12.2017.)

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu veic saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu. Pamatlīdzekļu nolietojumu, nosakot apliekamo ienākumu, aprēķina par katru pamatlīdzekli atsevišķi (likuma par IIN 11.5 pants). Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stādījumi) un kustamas mantas uzskaites vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 430 EUR (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs).
Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts

Akts par pamatlīdzekļa izmaksu kapitalizāciju

Akts par pamatlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?