19.12.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti MK noteikumi Nr.786 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem" (MK noteikumi Nr.786), kuros paredzēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme obligāti sociāli apdrošināmajām personām un personām, kas valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušās brīvprātīgi, kā arī likmes sadalījums pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2018.gadā.

VSAOI likmes sadalījums starp attiecīgi darba devēju un darba ņēmēju ir šāds:

  • ja darba ņēmējs apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, – 24,09% un 11% (2017.gadā – 23,59% un 10,50%);
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), – 21,31% un 9,56% (2017.gadā – 20,57% un 9,16%);
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, – 22,52% un 10,12% (2017.gadā – 21,85% un 9,72%);
  • ja darba ņēmējs ir nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 20,40% un 9,17% (2017.gadā – 19,89% un 8,85%);
  • ja darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 17,59% un 7,91% (2017.gadā – 16,98% un 7,56%).

Personai, kas brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme ir vienāda ar VSAOI likmi pensiju apdrošināšanai, t.i., 24,50% (2017.gadā – 24,54%). Savukārt personai, kas brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme 2018.gadā ir vienāda ar attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem noteikto VSAOI likmju summu, t.i., 31,72% (2017.gadā – 31,71%).

MK noteikumi Nr.786 stājas spēkā 01.01.2018., vienlaikus spēku zaudējot MK noteikumiem Nr.759 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem".