Ministru kabinets ir pieņēmis likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", paredzot, ka iedzīvotājiem, kas ārkārtējās situācijas laikā saņem pabalstu, pabalsta periodi tiks pielīdzināti apdrošināšanas stāžam, informē Labklājības ministrija.

Likumprojektā paredzēts pabalsta (dīkstāves pabalsta un atbalsta par dīkstāvi, dīkstāves palīdzības pabalsta, vecāku pabalsta turpinājuma un slimības palīdzības pabalsta) periodus pielīdzināt apdrošināšanas periodiem tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem persona būtu bijusi apdrošināta kā darba ņēmēja vai pašnodarbinātā.

Savukārt bezdarbnieka palīdzības pabalsta un jaunā speciālista pabalsta saņēmējus paredzēts pielīdzināt bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem, un bezdarbnieka palīdzības pabalsta un jaunā speciālista pabalsta periodus pielīdzināt apdrošināšanas periodam pensiju apdrošināšanai.

Likumprojektā paredzēts, ka par minētajiem periodiem netiks veiktas obligātās iemaksas. Līdz ar to šos periodus paredzēts pielīdzināt apdrošināšanas periodiem, nosakot tiesības uz valsts (sociālās apdrošināšanas) pensijām un kvalifikācijas noteikšanai uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem un apdrošināšanas atlīdzību.

Tā kā iemaksas par šiem periodiem netiks veiktas, tad periodi ietekmēs apdrošināšanas pakalpojumu apmēru tikai tiktāl, ciktāl šis pakalpojuma apmērs atkarīgs no stāža. Bezdarbnieka pabalsta apmēru, ja personai šo periodu dēļ mainīsies stāžs bezdarba apdrošināšanai, no kura ir atkarīgs bezdarbnieka pabalsta apmēra procenti, invaliditātes pensijas apmēru I un II grupas invaliditātes gadījumā, jo I un II grupas invaliditātes pensijas aprēķinā tiek ņemts vērā apdrošināšanas stāžs invaliditātei, vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru gadījumos, kad pensijas apmērs tiek noteikts minimālās pensijas apmērā atkarībā no apdrošināšanas stāža, kā arī gadījumos, kad no apdrošināšanas stāža ir atkarīgs pensijas sākumkapitāla aprēķinā piemērojamais nosacījums par vidējo iemaksu algu valstī.