Šā gada 10. novembrī stājušies spēkā grozījumi Ministra kabineta noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos”, ar kuriem veiktas izmaiņas atbalsta piešķiršanas nosacījumos atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, informē Ekonomikas ministrija.

Atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem varēs pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, būs samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

Atbalsts algu subsīdijai darbiniekam tiks aprēķināts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas šā gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Atbalstu izmaksās darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Svarīgi norādīt, ka atbalsts algas subsīdijai un dīkstāves atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkstēs pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Darbinieks par attiecīgo periodu pie viena darba devēja nevarēs vienlaikus saņemt atbalstu algas subsīdijai un dīkstāves atbalstu.

Atbalstu algu subsīdijai nepiešķirs:

  • ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā (VID) visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
  • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
  • darba devēja padomes locekļiem;
  • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
  • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
  • darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
  • ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra.

Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējam līdz 2020. gada 15. decembrim būs jāiesniedz VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā iesniegums par novembra mēnesi, līdz 2021. gada 15. janvārim iesniegums par decembri un līdz 2021. gada 15. februārim iesniegums par janvāri.  Vienlaikus ar minēto iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējam jāiesniedz darba devēja ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarācija (ja tāda vēl nav iesniegta un tā ir iesniedzama).

Atbalstu darbiniekam izmaksās piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu. 

VID tīmekļvietnē tiks publicēts to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu