Lai risinātu augsti kvalificētu speciālistu (īpaši apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē) trūkuma problēmu, Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi un 18.05.2017. saskaņošanai nodevusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus".

Veidojot profesiju sarakstu, tika izmantoti dati par prognozēto darba spēka trūkumu, identificētas profesijas, kurās darba devēji jau šobrīd saskaras ar darbaspēka iztrūkumu, un prognozēts, kurās profesijās tuvākajā nākotnē sagaidāms būtisks darbaspēka trūkums. Vienlaikus saraksts veidots tā, lai izvairītos no situācijas, ka darba devēji piesaista zemu izmaksu darba spēku no trešajām valstīm ar mērķi samazināt vidējo atalgojumu konkrētajā specialitātē vai nozarē.

Profesiju sarakstā iekļauto speciālistu piesaistei piemēros šādus atvieglojumus:

  • ja nodarbinātais vēlēsies saņemt Eiropas Savienības (ES) zilo karti, minimālais atalgojums nedrīkstēs būt zemāks par vidējo bruto darba samaksu Latvijā, reizinot to ar koeficientu 1,2 (pašreizējā koeficienta 1,5 vietā);
  • citos gadījumos ārvalstnieku varēs piesaistīt vakancei, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēta vismaz 10 darba dienas (pašreizējā prasība – ne mazāk kā mēnesi).

Sarakstā iekļautas 29 profesiju apakšgrupas saskaņā ar Profesiju klasifikatoru (MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību").

Paredzams, ka izsniegto darba atļauju skaits būtiski nepalielināsies, jo primāri atvieglojumi vērsti uz to, lai tiktu paātrināts termiņuzturēšanās atļauju un darba atļauju noformēšanas process ārzemniekiem, kurus plānots nodarbināt konkrētajās specialitātēs, sniedzot iespēju darba devējiem ātrāk piesaistīt nepieciešamos speciālistus.

Šobrīd vairākās pasaules valstīs izstrādātas speciālas programmas inovatīvas uzņēmējdarbības veicēju piesaistei no ārvalstīm, tai skaitā 8 ES dalībvalstīs (Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Francijā, Īrijā, Itālijā, Spānijā). Par nodomiem ieviest līdzīgas programmas ir paziņojušas arī Somija, Igaunija, Slovākija, Portugāle un Lietuva.

Lai palielinātu darba tirgus efektivitāti, EM plāno ilgtermiņa pasākumus vietējā darbaspēka piedāvājuma uzlabošanai, kas sevī ietvertu darba ņēmēju apmācības nozarēs iztrūkstošajās profesijās. Līdz 2021.gadam plānots paaugstināt kvalifikāciju vairāk nekā 24 000 inženieriem, ražošanas iekārtu operatoriem, tehniķiem, programmētājiem u.c. darba ņēmējiem.

Kā zināms, 02.02.2017. Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā (IL), kuru mērķi ir atvieglot ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem nodarbinātajiem, kā arī nodarbinātajiem profesijās ar būtisku darbaspēka trūkumu. Veicot grozījumus IL, radīti 3 nozīmīgi risinājumi augsti kvalificētu speciālistu piesaistei un jaunuzņēmumu dibinātājiem, saīsināts un pilnveidots vispārējais darba spēka piesaistes process, kā arī sniegta iespēja ārzemju studentiem strādāt 20 stundas nedēļā pie jebkura darba devēja.