Pievienotās vērtības nodokļa likumā sagatavoti grozījumi, kuru mērķis ir noteikt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošinot godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības (ES) līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts. 

Ar grozījumiem plānots paplašināt spēkā esošo īpašu PVN režīmu piemērošanas tvērumu un ieviest jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.

Šobrīd uzņēmumi PVN maksāšanas nolūkam var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī, ja tie sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus un ir izvēlējušies izmantot īpašo PVN režīmu – mini vienas pieturas shēmu (Mini One Stop Shop (MOSS)). Ar 2021. gada 1. janvāri plānots paplašināt esošo MOSS piemērošanas tvērumu – ārpussavienības režīmu attiecināt uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kurš neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas, un ES režīmu attiecināt uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā. Tāpat tiks ieviests jauns īpašais režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (Import One Stop Shop (IOSS)), to attiecinot uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro. Kā arī, ņemot vērā importa režīma ieviešanu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai un PVN atbrīvojuma atcelšanu mazās vērtības preču sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS.

Līdz ar to e-komercijas jomā no 2021. gada 1. janvāra PVN piemērošanas nolūkā pastāvēs četri īpašie režīmi.

Neskatoties uz to, ka iepriekš minēto režīmu izmantošana ir brīvprātīga, lai tos izmantotu, jāievēro speciāli nosacījumi. PVN maksātāju ērtībai PVN likumā tiek izveidoti atsevišķi panti, kuros vienuviet noteikta kārtība konkrētā režīma izmantošanai, tajā skaitā iekļaujot no Ministru kabineta noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” XI nodaļas Lietoto mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu uzskaites kārtība un uzskaites nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti” spēkā esošo reģistrācijas kārtību ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā un nosacījumus reģistrētā PVN maksātāja izslēgšanai no ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistra. Tādējādi, sākot ar 2021. gadu, PVN likumā būs iekļauts visaptverošs regulējums konkrētā režīma piemērošanai:

 • personu loks, kuras var reģistrēties konkrētā režīma izmantošanai,
 • reģistrācijas procedūra un termiņi,
 • iesniegumā norādāmā informācija,
 • izslēgšanas iemesli,
 • PVN maksātāja pienākumi režīma piemērošanas nolūkā,
 • PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība un nodokļa samaksas termiņš.

Likumprojekta tiesiskais regulējums ietekmēs reģistrētus PVN maksātājus, kas:

 • neveic saimniecisko darbību ES un kuri sniedz pakalpojumus personai, kura nav PVN maksātāja;
 • veic saimniecisku darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī, un kuri sniedz pakalpojumus personai, kura nav PVN maksātāja;
 • veic preču tālpārdošanu ES teritorijā;
 • veic no trešajām teritorijām vai trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu;
 • veicina preču piegādi ar elektroniskas saskarnes starpniecību;
 • uzrāda preces muitai.

Grozījumi izsludināti 30. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē. Plānots, ka grozījumi PVN likumā stājas spēkā
2021. gada 1. janvārī.