Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi virkni finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus un noteikumu grozījumus.

FKTK padome ir apstiprinājusi "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus", kas nosaka FKTK individuālajā līmenī iesniedzamo ceturkšņa un gada uzraudzības finanšu pārskatu (FINREP) saturu, iesniegšanas kārtību un termiņus, un ir saistoši kredītiestādēm un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm.

FKTK padome apstiprinājusi arī grozījumus "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos", ar kuriem tiks nodrošināta konsekventa pieeja slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda dibināšanas līgumā noteikto parakstīto saistību uzrādīšanai un informācijas atklāšanai gada pārskatā.

Grozījumi "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos" tika izstrādāti, jo ir paplašinājies to finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku loks, kam ir jāiesniedz elektroniski sagatavoti pārskati vai cita informācija FKTK, tostarp apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem (arī dalībvalstīs reģistrēto sabiedrību filiālēm Latvijā), alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, finanšu iestāžu filiālēm Latvijā. Tāpat, ņemot vērā vajadzību uzlabot finanšu un statistikas datu kvalitāti un pieejamību, ar noteikumu grozījumiem ir noteiktas vienotas prasības kļūdu labošanas termiņiem.

Apstiprinātie grozījumi "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos", paredz, ka arī uz personām, kas atbildīgas par NILLTFN prasību izpildi maksājumu iestādēs un elektroniskās naudas iestādēs, tiks attiecinātas prasības par reputāciju, kompetenci un atbilstību ieņemamajam amatam. Šīs prasības būs jāpārbauda pirms sabiedrības licencēšanas vai reģistrācijas. Grozījumi normatīvajos noteikumos izriet no pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

FKTK padome ir apstiprinājusi arī "Normatīvos noteikumus par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu". Noteikumi un tajā ietverto finanšu instrumentu saraksts ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (turpmāk tekstā – ESMA) izstrādāto finanšu instrumentu orientējošo sarakstu, uz kuriem attiecas paziņošanas prasības par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu. Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 60. panta pirmās daļas 3. punkts paredz, ka pienākums paziņot par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu attiecas arī uz personām, kuras iegūst vai atsavina finanšu instrumentus, kuri no šiem finanšu instrumentiem izrietošo tiesību izpildes dienā dod personai tiesības iegūt emitenta balsstiesīgās akcijas tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā. FKTK apstiprināto noteikumu mērķis ir noteikt FITL 60. panta pirmās daļas 3. punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu.

Tāpat ir apstiprināti "Normatīvie noteikumi par alternatīvajiem snieguma rādītājiem", kas izstrādāti, lai ieviestu ESMA pamatnostādnes un ir saistoši emitentiem, personām, kas atbildīgas par prospektiem, un kompetentajām iestādēm. Noteikumu mērķis ir veicināt alternatīvo snieguma rādītāju, kas iekļauti prospektā un emitentu atklātajā obligātajā informācijā – vadības ziņojumā – pārredzamību un lietderību.