2018.gada 30.oktobrī Ministru kabinetā (MK) apstiprināti jaunie "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību", ar ko paredzēts precizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarāciju veidlapu formas un to aizpildīšanas kārtību saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN).

Ņemot vērā 2018.gada 1.janvārī spēkā stājušos grozījumus likumā par IIN, šobrīd spēkā esošo deklarācijas formu nevar izmantot deklarācijas par 2018.taksācijas gadu aizpildīšanai.

Attaisnotie izdevumi

Šobrīd likuma par IIN 10.panta 1.3daļā noteikts, ka nodokļa maksātāja attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajām partijām, kopā nedrīkst pārsniegt 50% no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 eiro. Tādējādi jāparedz vienā deklarācijas pielikumā norādīt visus attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ziedojumiem.

Vienlaikus jānodrošina, lai likuma par IIN 10.panta 1.3daļā noteikto taksācijas gada izdevumu ierobežojuma pārsnieguma daļa par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem tiktu attiecināta uz nākamo taksācijas gadu, bet ne vairāk kā trīs gadus, savukārt izdevumu ierobežojuma pārsnieguma daļa par ziedojumiem un dāvinājumiem netiktu attiecināta uz nākamajiem taksācijas gadiem. Tāpat jānodrošina pārejas periods, lai izglītības un ārstniecisko pakalpojumu attaisnoto izdevumu ierobežojuma pārsnieguma daļu par 2015., 2016. un 2017.gadu var attiecināt uz nākamajiem pieciem gadiem.

Likuma par IIN 10.panta 1.10daļā noteikts, ka, aprēķinot IIN rezumējošā kārtībā, attaisnotajos izdevumos iekļauto taksācijas gadā samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) apmērs ir samazināms par summu, kas atbilstoši Solidaritātes nodokļa likumā noteiktajam ir pārskaitīta IIN sadales kontā. Tādējādi deklarācijas aizpildīšanas kārtībā jānosaka, ka VSAOI apmērs tiek samazināts par summu, kas atbilstoši Solidaritātes nodokļa likumā noteiktajam ir pārskaitīta IIN sadales kontā, vienlaikus šo nodokļa summu pieskaitot kā avansā samaksāto nodokli.

Saimnieciskās darbības izdevumi

Saskaņā ar likuma par IIN 11.panta 3.1daļu ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Kā arī likumā noteikti papildu nosacījumi apliekamā ienākuma aprēķināšanai un piemērošanai, tai skaitā nosakot:

  • saimnieciskās darbības izdevumu veidus, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā;
  • ka 80% saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro nodokļa maksātājiem par 1.taksācijas gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process, u.c. nosacījumi;
  • ka saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēra noteikšanai saimnieciskās darbības ieņēmumos tiek ņemtas vērā arī summas, kas saņemtas valsts atbalsta lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros;
  • ka taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo trīs taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma, nepārsniedzot 80% saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēru.

Attiecīgi likuma par IIN 11.1panta 6.1daļā noteikts, ja nodokļa maksātājam, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, pēc noteikto korekciju veikšanas ar nodokli apliekamais ienākums ir mazāks par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Lai nodrošinātu deklarācijā automātisku IIN aprēķinu, nepieciešams identificēt saimnieciskās darbības ienākuma summu, kurai piemērojams izdevumu ierobežojums 80% apmērā un summu, kurai šāds ierobežojums nav piemērojams.

Nodokļa likmes

Šobrīd deklarācijā IIN tiek aprēķināts, piemērojot nodokļa likmi 23% apmērā, savukārt turpmāk nepieciešams izstrādāt jaunu nodokļa aprēķinu, kas paredz ar nodokli apliekamajiem ienākumiem piemērot progresīvo IIN likmi, izņemot ienākumiem, kuriem noteikta fiksēta nodokļa likme.

Tāpat nepieciešams nodrošināt, lai deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma darījumu būtu iespējams deklarēt, piemērojot gan 15%, gan 20% nodokļa likmi. Saskaņā ar likuma par IIN 15.panta 5.daļu IIN likmi 20% apmērā piemēro ienākumam no kapitāla, ieskaitot no kapitāla pieauguma. Savukārt saskaņā ar likuma par IIN pārejas noteikumu 137.punktu ienākumam no kapitāla pieauguma darījumos ar kapitāla aktīviem, kuri ir uzsākti līdz 2017.gada 31.decembrim, bet nav pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim un par kuriem ir iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, piemēro IIN likmi 15% apmērā.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs MK noteikumi Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību".