8.maijā Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi Darba likumā, kas veicinās ģenerālvienošanos slēgšanu būvniecībā un citās nozarēs. Tāpat arī paredzēts, ka grozījumi nodrošinās augtāku darbinieku tiesību un interešu aizsardzību un ēnu ekonomikā dominējošās “aplokšņu” algas ierobežošanu.

Likumprojekts paredz tiesības nozares ģenerālvienošanās slēdzējpusēm vienoties par mazāku piemaksu par virsstundu darbu nekā Darba likuma 68.panta 1.daļā noteiktā, ja ģenerālvienošanās ir paredzēts būtisks minimālā atalgojuma palielinājums nozarē.

Latvijā līdz šim vispārsaistošā ģenerālvienošanās noslēgta tikai dzelzceļa nozarē. Ņemot vērā, ka tikai 1 nozarē ir noslēgta Darba likuma 18.panta 4.daļā paredzētā ģenerālvienošanās, jāatzīst, ka ģenerālvienošanās slēgšanas tradīcijas nav pietiekami izkoptas.

Likumprojekts stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Ņemot vērā vairāku nozaru apņemšanos tuvākajā laikā noslēgt ģenerālvienošanos, ir svarīgi, lai tiesību akts tiktu pieņemts pēc iespējas īsākā laika periodā.

Atgādinām, ka šobrīd Darba likuma 68.panta 1.daļā noteiktais piemaksas apmērs ir 100% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, — ne mazāk kā 100% apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Ģenerālvienošanās gadījumā šo piemaksu plānots samazināt līdz 50%.