27.11.2017. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti un 01.01.2018. spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Noteikumi), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grozījumi veikti, lai Noteikumus precizētu atbilstoši likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" veiktajiem grozījumiem, kā arī paskaidrotu atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību.

Ienākums no izložu un azartspēļu laimestiem

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmāk, fiziskajai personai ir pienākums deklarēt ienākumu no izložu un azartspēļu laimestiem un aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neatkarīgi no tā, vai ienākuma izmaksātājs ir ieturējis IIN izmaksas vietā un kāda nodokļa likme ir piemērota.

Ienākums no uzņēmuma līguma

Ienākuma izmaksātājs, pie kura ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un tiek izmaksāts tikai ienākums no uzņēmuma līguma, izmaksas brīdī piemēro 20% IIN likmi ienākumam līdz 20 004 EUR un 23% likmi ienākumam virs 20 004 EUR.

Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta ienākuma izmaksātājam, izmaksas brīdī ienākumam no uzņēmuma līguma piemēro 23% likmi.

Gadam beidzoties, fiziskā persona iesniedz gada ienākumu deklarāciju un precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto nodokli un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo nodokļa summu vai saņem atpakaļ izveidojušos nodokļa pārmaksu.

Par autoru izdevumu normām

Mainītas autoru ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu normas, ko ņem vērā, aprēķinot no izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas ieturamo IIN.

Izdevumu norma procentos

50% apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas par:

25% apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas par:

 • dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem;
 • horeogrāfiskiem darbiem, pantomīmām un to izpildījumiem;
 • muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem;
 • audiovizuāliem darbiem;
 • zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbiem un citiem mākslas darbiem;
 • lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām un scenogrāfijas darbiem;
 • dizaina darbiem;
 • fotogrāfiskiem darbiem un darbiem, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju un arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem un celtņu un būvju risinājumiem, citiem arhitektūras darinājumiem, pilsētbūvniecības darbiem un dārzu un parku projektiem un risinājumiem, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltām būvēm un īstenotiem pilsētbūvniecības vai ainavu objektiem;
 • ģeogrāfiskām kartēm, plāniem, skicēm un plastiskiem darbiem, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • apdarēm, muzikāliem aranžējumiem, ekranizācijām un tamlīdzīgiem darbiem;
 • atklājumiem, izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem;
 • dizaina projektiem.
 • literāriem darbiem (grāmatām, brošūrām, runām, datorprogrammām, lekcijām, aicinājumiem, ziņojumiem, sprediķiem un citiem līdzīga veida darbiem) un to izpildījumiem, tostarp par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos;
 • scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem;
 • tulkojumiem, pārstrādātiem darbiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, apskatiem, dramatizējumiem, darbu krājumiem (enciklopēdijām, antoloģijām, atlantiem un tamlīdzīgiem darbu krājumiem) un datubāzēm.

Apliekamā ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības veicējiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā

Nosakot ar IIN apliekamo ienākumu saimnieciskās darbības veicējiem, izdevumu kopējais apmērs, ņemot vērā izdevumus, kas saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujami pilnā apmērā, drīkst pārsniegt noteikto saimnieciskās darbības izdevumu 80% ierobežojumu .

Nosakot izdevumu ierobežojumu 80% apmērā, faktiski gūtajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem pieskaita summas, kas saņemtas valsts atbalsta lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros.

Zaudējumi (negatīvs saimnieciskās darbības ienākums, neņemot vērā saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma 80% apmēru) tiek segti hronoloģiskā secībā no nākamo 3 gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma, ievērojot (iekļaujoties) izdevumiem noteikto 80% ierobežojumu. Iepriekšējo gadu zaudējumi tiek iekļauti hronoloģiskā secībā, sākot ar senāko taksācijas gadu.

Noteikumi papildināti ar pielikumiem, kuros ar piemēriem skaidrota ar IIN apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības noteikšanas kārtība.

Apliekamā ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības veicējiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

Noteikumos skaidrots, ka, nosakot ar IIN apliekamo ienākumu, ja apliekamais ienākums, kas noteikts kā 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, atšķiras no apliekamā ienākuma, kas noteikts, no saimnieciskās darbības ieņēmumiem atskaitot saimnieciskās darbības izdevumus, kuri izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā, nodokļa aprēķināšanas vajadzībām izmanto mazāko no abiem iegūtajiem rezultātiem.

Pamatlīdzekļu nolietojums saimnieciskās darbības veicējiem

Ja pamatlīdzekļa (PL) atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 EUR, PL pilnībā izslēdz no PL uzskaites reģistriem un tam pārtrauc rēķināt nolietojumu.

Noteikumi papildināti ar skaidrojumiem par PL nolietojuma aprēķināšanas kārtību, kā arī veidlapām, kuras izmantojamas PL uzskaitei un nolietojuma aprēķinam.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšana

Gada laikā izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru apmērs ir mazāks par 300 EUR, vai stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 EUR, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, ienākuma izmaksātājs neiesniedz VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Lai nodrošinātu izpratni par grozījumiem, Noteikumi papildināti ar piemēriem.