01.01.2018. stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), paredzot būtiskas izmaiņas darba ņēmēju, darba devēju un pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējumā.

Darba ņēmējs – arī profesionāls sportists

Ar izmaiņām likumā par VSA noteikts, ka profesionāls sportists ir darba ņēmējs. Profesionālā sportista VSAOI objekts ir 2 Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas (2 x 430 = 860 EUR).

Ja profesionālam sportistam aprēķinātais VSAOI objekts ir mazāks par 860 EUR, obligātās iemaksas no starpības starp 860 EUR un sportistam aprēķināto VSAOI objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Profesionāli sportisti MK noteiktajā kārtībā var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai.

Izmaiņas pašnodarbinātajiem

Pašnodarbinātai personai tāpat kā līdz šim, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas (430 EUR mēnesī) apmēru, ir jāveic VSAOI no brīvi izraudzīta ienākuma, kas nav mazāks par 430 EUR mēnesī.

Likuma par VSA grozījumos noteikts, ka pašnodarbinātā persona, aprēķinot ienākumus VSAOI objektam, neņem vērā likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) noteiktos ar saimniecisko darbību saistītos izdevumu ierobežojumus (80% no ieņēmumiem).

Noteikts, ka pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5% apmērā veic 1 reizi gadā – līdz nākamā gada 15.aprīlim. Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma VSAOI pensiju apdrošināšanai aprēķina un veic vismaz 5% apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz kārtējā gada 15.aprīlim MK noteiktajā kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par VSAOI objektu un VSAOI no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma par iepriekšējo gadu.

Autoratlīdzības saņēmēju VSAOI

Likums par VSA papildināts, nosakot, ka autoratlīdzības saņēmējs, kas ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru VSAOI mēnesī pie 1 vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no iemaksu objekta, kas sasniedz vai pārsniedz MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru (430 EUR mēnesī), nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

Šo nosacījumu par VSAOI no minimālās darba algas nepiemēro proporcionāli par šādām taksācijas gada kalendāra dienām:

  • kurās autoratlīdzības saņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu;
  • kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
  • par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa "B";

Autoratlīdzības saņēmējam, kas ir mikrouzņēmuma darbinieks vai persona, kas likuma par IIN izpratnē ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no VSAOI objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu;

Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājam VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzības nav jāveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

Tāpat ar grozījumiem likumā par VSA noteikts, ka mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai.