Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827) veikti grozījumi, paredzot, kāda informācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar veiktajām izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšanas kārtībā.

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) no 01.01.2018. autoratlīdzības izmaksātājam būs pienākums no saviem līdzekļiem veikt 5% VSAOI no autoratlīdzības apmēra autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanai. Tādēļ MK noteikumos Nr.827 paredzēts, ka autoratlīdzības izmaksātāji darba devēja ziņojumā iesniedz arī sarakstu ar autoratlīdzības saņēmējiem, par kuriem tiek veiktas 5% VSAOI pensiju apdrošināšanai.

Pašnodarbinātās personas, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, veic VSAOI. Obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav mazāki par valstī noteiktās minimālās algas apmēru mēnesī (piemēram, ienākumi mēnesī ir 1000 EUR, bet pašnodarbinātais izvēlas VSAOI veikt no minimālās algas apmēra). No 1.janvāra pašnodarbinātajiem būs jāveic 5% VSAOI pensiju apdrošināšanai no ienākumiem, kas nesasniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Savukārt pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai no ienākumu un brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta starpības.

Tāpat grozījumos likumā par VSA paredzēts, ka darba devēji par profesionāliem sportistiem veiks VSAOI no obligāto iemaksu objekta, kas ir valstī noteikto 2 minimālo algu apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, MK noteikumos Nr.827 paredzēts, kāda informācija iesniedzama VID. Grozījumi stājas spēkā 01.01.2018.