01.06.2015. spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827). Tie samazina ziņu apjomu, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par darba ņēmējiem, kā arī vienkāršo procedūru darba ņēmējiem, kuri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) pieprasa paternitātes pabalstu.

Līdz šim MK noteikumu Nr.827 8.4punkts noteica, ka darba devējs, kurš ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, reģistrējot katru darba ņēmēju VID, sniedz ziņas arī par darba ņēmēja profesijas kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Šīs normas mērķis bija iegūt informāciju par dažādu profesiju vidējo darba samaksu stundā, lai VID efektīvāk varētu cīnīties pret "aplokšņu algām", taču iegūtā informācija par MUN maksātājiem nebija izmantojama, jo MUN maksātājiem nav jāsniedz informācija par nostrādātajām stundām. Tāpēc no MK noteikumiem Nr.827 ir svītrots nosacījums, ka darba devējiem, kas maksā MUN, ir jāsniedz informācija par profesiju kodu.

Lai atvieglotu paternitātes pabalsta pieprasīšanas kārtību, grozījumi paredz, ka darba devējam VID būs jāsniedz ziņas par datumu, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums kā bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu (kods 91), un datums, ar kuru darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc atvaļinājuma, kurš bija piešķirts bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu (kods 92). Tādējādi VSAA rīcībā būs iepriekš minētā informācija un personai vairs nevajadzēs iesniegt darba devēja rakstisku apstiprinājumu par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā.

Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, ar grozījumiem rasts risinājums situācijām, kad darba devējs precizē darba ņēmēja ienākumus. Līdz šim, ja prēmija tika aprēķināta un izmaksāta par iepriekšējā gada darba rezultātiem pēc pusgada, darba devēja ziņojumā darba devējam bija jāizdara darba ienākumu un obligāto iemaksu precizējumi mēnesī, par kuru ir aprēķināta prēmija. Šādi darba devēja ziņojumā precizēto obligāto iemaksu palielinājumam piemērojama likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktā nokavējuma nauda, jo ir nokavēts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanas termiņš. Tomēr piemērot nokavējuma naudu šajā gadījumā nav pamata, jo darba devējam nav iespējas laicīgi veikt VSAOI iemaksas par ienākumu, kas tiek aprēķināts vēlāk (pat pēc darba attiecību pārtraukšanas).

Līdz ar to grozījumos noteikts, kā darba devēja izmaksātās prēmijas un citi ienākumi uz iepriekšējo darba attiecību pamata norādāmi darba devēja ziņojumos.

Tāpat ar grozījumiem noteikts, ka ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu turpmāk nebūs jāsniedz mikrouzņēmumu īpašniekiem, mikrouzņēmumu valdes locekļiem un mikrouzņēmumu prokūristiem.

Jaunie ziņu kodi un to atšifrējumi:

Nr.
p. k.
Ziņu kods Atšifrējums
1. 11 Darba ņēmēja statusa iegūšana
2. 14 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
3. 16 Mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana
4. 21 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
5. 22 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba
6. 23 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja likvidāciju
7. 24 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
8. 25 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana citos gadījumos
9. 40 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
10. 41 Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
11. 50 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
12. 51 Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
13. 61 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos
14. 71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
15. 72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
16. 81 Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
17. 82 Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
18. 29 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam
19. PM Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa
20. 91 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu
21. 92 Datums, ar kuru darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks (bērna tēvs) ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu