Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus nodokļu jomā, kas stājas spēkā 01.01.2017.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) izmaiņas

No darba ņēmēja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēgs darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieku ēdināšanas izdevumus, kas nepārsniedz 480 EUR gadā, ja darba devējs būs izpildījis likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos nosacījumus. IIN atbrīvojumu nepiemēros darba devējam, kas ir valsts, pašvaldības, publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.

Ar IIN neapliks stipendijas līdz 280 EUR mēnesī, kuras izmaksā uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, kā arī stipendijas, kuras maksā ārstniecības iestāde par medicīniskās izglītības programmas apguvi.

Nodokļa atvieglojumu nepiemēros, ja privātajā pensijas fondā iemaksāto naudu izņems tajā pašā vai nākamajā gadā.

IIN atvieglojumu (175 EUR) par apgādībā esošu personu attiecinās arī uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, ja nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) izmaiņas

Sagatavojot UIN deklarāciju par taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā un turpmākajos taksācijas periodos, iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus segs 75% apmērā no attiecīgā taksācijas perioda.

Precizēta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija, lai tās nepilnības neizmantotu, reprezentatīvu automobili mākslīgi kvalificējot par kravas automobili, tādējādi izvairoties no ierobežojošām normām izdevumu atzīšanai nodokļa vajadzībām. Automobili, kurš būs mākslīgi pārklasificēts no vieglā automobiļa par kravas automobili, nodokļa vajadzībām vērtēs pēc būtības (vai tas ir vieglais automobilis).

Jaunuzņēmumiem būs tiesības piemērot nodokļa atlaidi 100% apmērā no atbalsta periodā aprēķinātā ar UIN apliekamā ienākuma, izņemot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktos izņēmumus.

UIN avansa apmēru turpmāk aprēķinās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sitēmā, nepiemērojot Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaiņas

Neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm uz noteiktu laiku ievieš apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

Ierobežo priekšnodokļa atskaitīšanu par tādas kravas automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras pilna masa ir līdz 3000 kg, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kurai ir vairāk nekā 3 sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), un kuras vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 EUR. Tāpat priekšnodokļa atskaitīšana tiek ierobežota par šādas automašīnas uzturēšanas izmaksām. Tomēr priekšnodokļa atskaitīšana netiek ierobežota, ja kravas automašīna tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanā.

Atcelts PVN taksācijas periods puse no kalendāra gada. Turpmāk PVN jomā būs 2 taksācijas periodi:

 • 1 kalendāra mēnesis;
 • 1 ceturksnis.

Savukārt, lai vienkāršotu PVN administrēšanas sistēmu, valsts vai pašvaldības iestādēm vai pašvaldībām, kas ir reģistrēts PVN maksātājs tikai, lai saņemtu būvniecības pakalpojumu, noteikts, ka taksācijas periods ir 1 ceturksnis.

Ar mērķi mazināt administratīvo slogu, lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem tiek atcelta prasība VID iesniegt atsevišķu pārskatu par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību. Tāpat arī tiek samazināts PVN deklarācijas pielikumu skaits, atsakoties no pārskata "Piegādāto preču vērtība sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām".

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" un saistītajos normatīvajos aktos

Plānojot mazināt elektroniskajā vidē pieaugošo izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanas gadījumu skaitu, noteiktas jaunas prasības internetveikaliem – pienākums identificēt sevi, piedāvājot preci vai pakalpojumu tīmekļa vietnē, interneta sludinājumu portāliem sniegt VID informāciju par interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumu izmantotājiem u.c. Tāpat paredzēta lielāka loma VID e-komercijas uzraudzībā, ļaujot iestādei slēgt negodprātīgos internetveikalus.

Lai mazinātu fiktīvu uzņēmumu piesaisti, neidentificētu darbinieku nodarbināšanu un uzlabotu situāciju par nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem būvniecībā, ģenerāluzņēmējam būs jāaprēķina un jāmaksā atbildības nodrošinājums (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par katru apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kas nodarbināts ģenerāluzņēmēja būvobjektā.

Lai kredītiestādes ātrāk varētu uzsākt VID inkasācijas uzdevumu izpildi, paredzēta ātrāka, drošāka un ērtāka datu apmaiņa nodokļu parādu piedziņas procesā. Proti, kredītiestādes pieņems un izpildīs VID un zvērinātu tiesu uzpildītāju rīkojumus elektroniski. Tas paredzēts grozījumos Kredītiestāžu likumā un grozījumos Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

Zvērinātam notāram būs jāsniedz VID informācija par gadījumiem, kad tiek mantota nereģistrējama kustama manta, tajā skaitā skaidra nauda, kuras vērtība pārsniedz 15 000 EUR. Tādējādi VID varēs veikt šīs kustamās mantas izcelsmes un piederības pārbaudi.

Fiziskās personas nevarēs veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 EUR. Tādējādi tiks mazināts nedeklarēto darījumu skaits, ierobežota iespēja personām legalizēt naudas līdzekļus, kas iegūti, iesaistoties ēnu ekonomikā, kā arī samazināta iespēja personai izvairīties no nodokļu nomaksas.

Nokavējuma naudas likme nodokļu pamatparādam samazināta līdz 0,025% par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudas aprēķināšana tiks pārtraukta, tai sasniedzot 40% no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra.

Izmaiņas likumā "Par akcīzes nodokli"

Lai mazinātu risku nepamatotai akcīzes preču iegādei bez nodokļiem, diplomātiem un starptautisko organizāciju personālam noteiks maksimālo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu gadā, ko personas iegādājas, piemērojot atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (AN) vai AN atmaksu.

Paaugstinātas AN likmes cigāriem un cigarellām, citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai un smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai.

No 01.03.2017. paaugstinās AN likmi alkoholiskajiem dzērieniem.

No 01.07.2017. atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto AN likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.

No 01.07.2017. paaugstināta AN likme cigaretēm.

Kontu reģistra likums

Paredzēts veidot centrālo reģistru, kurā iekļaus informāciju par fizisko un juridisko personu kontiem un personām, kuras kontrolē šos kontus. Informācijai, kas iekļauta šajos reģistros, jābūt tieši pieejamai finanšu izlūkošanas vienībai - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Papildus par kontu reģistra lietotājiem var būt:

 • Ģenerālprokuratūra;
 • VID;
 • tiesas;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • zvērināti tiesu izpildītāji;
 • zvērināti notāri;
 • bāriņtiesas;
 • operatīvās darbības subjekti un izmeklēšanas iestādes;
 • Latvijas Banka.

No kontu reģistra minētajām institūcijām informāciju sniegs, lai novērstu starptautiskās, tajā skaitā Latvijas, finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgās darbībās, aizsargātu valsts un sabiedrisko drošību un nodrošinātu efektīvu nodokļu administrēšanas sistēmas darbību.

Iedzīvotāji tiešu ietekmi no kontu reģistra izveides nejutīs, jo Kontu reģistra likumā noteiktie informācijas sniedzēji būs kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Kontu reģistrs uzsāks darbību 01.09.2017.

Citas izmaiņas

Veicot izmaiņas Muitas likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, lai efektīvāk kontrolētu degvielas apjomus, komerciāla transportlīdzekļa, kas iebrauc Latvijas Republikā no trešajām valstīm, vadītājam, robežšķērsošanas vietā izsniegs akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu, kurā vadītājs norādīs degvielas apjomu un odometra rādījumu robežšķērsošanas brīdī. Iegūto informāciju izmantos nodokļu kontroles veikšanai.

Savukārt ar grozījumiem Elektroenerģijas nodokļa likumā tiks atcelti elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumi elektroenerģijai, kas iegūta:

 • no atjaunojamiem energoresursiem;
 • hidroelektrostacijās;
 • koģenerācijas stacijās.

Tāpat atcels nodokļa atbrīvojumus elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Grāmatvedim, kas sniedz klientam savus pakalpojumus, būs civiltiesiskā kārtā jāapdrošina sava profesionālā darbība. Tas paredzēts grozījumos likumā "Par grāmatvedību".