Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas paredz nodokļu atvieglojumu, atmaksāšanas, pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanas un rezidenta apliecību iesniegšanas termiņu un izskatīšanas kārtības precizēšanu.

Šobrīd MK noteikumos ir paredzēts, ka maksājumu saņēmējs noteikta parauga rezidenta apliecību – iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai vai 9.1 punktā paredzētos dokumentus iesniedz izmaksātājam līdz dienai, kad iesniedzama uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par pārskata periodu vai iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija. Ņemot vērā, ka no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz, ka pārskata periods ir viens mēnesis, MK noteikumu projektā ir jāmaina atvieglojuma apliecības saņemšanas termiņš, paredzot, ka atvieglojumu apliecība jāiesniedz ne vēlāk kā taksācijas gada pārskata iesniegšanas brīdī, nevis līdz dienai, kad iesniedzama uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija.

Tāpat grozījumi paredz, ka izmaksātājs VID atvieglojumu apliecību iesniegs, izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS) pievienojot no saņēmēja saņemtos dokumentus skenētā veidā vai elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Skenētā veidā paredzēts pieņemt arī citus papildus dokumentus. 

Savukārt pielikumos tehniski precizētas un daļēji vienkāršotas apliecību aizpildāmas sadaļas, piemēram, precizētas sadaļas, kas nav jāaizpilda, ja ir parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, vienkāršota un saīsināta maksājumu saņēmēja un maksājumu izmaksātāja aizpildāmā informācija.

MK noteikumu grozījumi paredz arī izstrādāt risinājumu, kas nodrošinās automātisku rezidentu apliecību sagatavošanu EDS, nodokļu maksātājam veicot pieprasījumu savā lietotāja profilā, norādīt MK noteikumu grozījumu anotācijā.