2017.gadā stāsies spēkā vairākas būtiskas izmaiņas, kas saistītas ar valsts sociālo pabalstu piešķiršanas un maksāšanas kārtību, pensiju aprēķināšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējumu, informē Labklājības ministrija.

Izmaiņas no 01.01.2017.

 • minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 EUR;
 • 2017.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kas pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 01.01.2017., un par periodu no 1.janvāra to izmaksās līdz 2017.gada jūnijam;
 • slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, kam darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periodu - VSAOI bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Personai, kas bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 31.03.2017., tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā līdz šī gada beigām.Līdz ar to šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem VSAOI vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā;
 • tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā;
 • ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 EUR mēnesī pašreizējo 34,14 EUR vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 01.01.2017. pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 01.05.2017.;
 • valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt 6 mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas;
 • VSAOI par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171 EUR (šobrīd no 142,29 EUR). Savukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu turpmāk veiks VSAOI arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171 EUR (šobrīd - no 71,14 EUR);
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (šobrīd – 64,03 EUR, personai ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 EUR) piešķirs personai, kurai nav tiesību uz valsts pensiju, kas nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu (iepriekš – pabalstu piešķīra, ja persona bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu);
 • vienam no adoptētājiem, kas adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, un par šo laiku tiks veiktas VSAOI normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 171 EUR (līdz šim no 142,29 EUR);
 • pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanai – no 01.01.2017. tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi);
 • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz 6 gadu vecumam būs 95 EUR, par bērna uzturēšanu no 7 līdz 18 gadiem – 114 EUR (līdz šim 45,53 EUR). VSAA no 01.01.2017. pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 01.07.2017. (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās);
 • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171 EUR (līdz šim - 49,80 EUR). Turklāt tiks veiktas arī VSAOI par periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 01.01.2017. pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 01.04.2017. (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

Izmaiņas no 01.04.2017.

 • Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 EUR (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 EUR), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111 EUR;
 • VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 30.09.2017. (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

Izmaiņas no 01.10.2017.

 • Pensiju indeksācijā piemēros 50% (iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.