Nodokļu reformas ietvaros 2018.gadā stāsies spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, kas ietekmēs lielāko daļu nodokļu maksātāju.

Vispārīgas izmaiņas no 01.01.2018.

Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 EUR.

2018.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kas pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 01.01.2018. Par periodu no 1.janvāra to izmaksās līdz 2018.gada septembrim.

Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kam noteikts kvalifikācijas periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods nebūs attiecināms uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Vecāku pabalsta saņēmējiem, kam kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme par 1%, attiecīgi par 0,5% palielinot VSAOI likmi darba ņēmējam un par 0,5%  darba devējam. VSAOI likme palielināta, jo ieviesta veselības apdrošināšana. Tādējādi darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Izmaiņas pašnodarbinātajiem

Pašnodarbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu, gaidāmas šādas izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā:

 • pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem būs jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 EUR, VSAOI 5% apmērā var neveikt;
 • pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI vispārējā apmērā (2018.gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam ir 32,15%, un persona ir pakļauta pensiju, invaliditātes, vecāku, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta būs jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai);
 • pašnodarbinātajiem, kas gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (2018.gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) būs jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru. VSAOI būs jāveic tāpat kā līdz šim - par iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā mēneša 15.datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzīto objektu VSAOI 5% apmērā būs jāaprēķina par visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai) par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15.aprīlim

Izmaiņas autoratlīdzībām

Autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem paredzētas šādas izmaiņas :

 • autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā būs jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5% VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;
 • ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie 1 vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);
 • ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet viņa alga pie 1 vai vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, no autoratlīdzības, ja ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Citas izmaiņas un pabalsti

Paredzētas izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem  profesionālā sportista VSAOI objekts ir 2 minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga būs mazāka par 2 minimālajām mēneša algām, sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums samaksāt VSAOI starpību.

No valsts budžeta uzsāks finansēt 2 jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
 • psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem.

Noteikts, ka pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 6 (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 EUR, bet bērnam vecumā no 7 līdz 17 (ieskaitot) gadiem  258 EUR (līdz šim  attiecīgi 95 EUR un 114 EUR).

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par 1 audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kas kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 EUR. Ja audžuģimenē ievietoti 2 bērni, atlīdzības apmērs būs 222 EUR; ja 3 un vairāk bērnu  274 EUR (līdz šim  113,83 EUR neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 01.01.2018. pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31.07.2018.

Tāpat tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kas saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Palielināta arī atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kas aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam. Atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās līdzšinējā apmērā  171 EUR. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 EUR apmērā.

Saglabāti pašreizējie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, atbilstoši kuriem ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par 1.bērnu ģimenē būs 11,38 EUR, par 2.bērnu  22,76 EUR, par 3.bērnu  34,14 EUR, bet par 4. un nākamajiem bērniem  50,07 EUR mēnesī. No 01.01.2018. ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (šobrīd  līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Tāpat no nākamā gada 1.janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 01.01.2018. pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30.04.2017.

Līdz gada beigām (31.decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kas ir darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai sociālo dienestu un strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

Izmaiņas no 01.03.2018.

No 1.marta tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā 2 bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms  piemaksa. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par 2 un vairāk bērnu no 1 līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs būs:

 • par 2 bērniem  10 EUR mēnesī;
 • par 3 bērniem  66 EUR mēnesī.

Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 EUR mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par 4 bērniem piemaksa būs 116 EUR mēnesī, par 5 bērniem  166 EUR mēnesī, par 6 bērniem  216 EUR mēnesī, par 7 bērniem  266 EUR mēnesī u.tml. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 01.03.2018. un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30.04.2018.

Izmaiņas no 01.04.2018.

No aprīļa stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

Izmaiņas no 01.07.2018.

No jūlija paaugstinās piemaksas apmēru par 1 apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 31.12.1995. Piemaksas apmērs būs 1,5 EUR (līdzšinējā 1 EUR vietā) cilvēkiem, kam līdz 1995.gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

Izmaiņas no 01.10.2018.

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

 • 60%, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos;
 • 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.