01.07.2017. stājas spēkā Maksātnespējas likuma (MNL) un Civilprocesa likuma grozījumi, ar kuriem ieviestas izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) regulējumā, ieviešot TAP uzraugošās personas institūtu un brīvā tirgus principu.

Izmaiņas TAP regulējumā, tajā skaitā par uzraugošās personas noteikšanu, stājas spēkā 01.07.2017. un ir piemērojams TAP, kas ierosināti pēc 01.07.2017.

Līdz minētā regulējuma spēkā stāšanās brīdim, proti, TAP, kas ierosināti līdz 30.06.2017., TAP tiesa iecēla maksātnespējas procesa administratoru pēc parādnieka vai Maksātnespējas administrācijas ieteikuma. Savukārt no 01.07.2017. TAP tiesa iecels uzraugošo personu pēc kreditoru vairākuma ieteikuma.

Ar šādu likuma regulējumu palielināta kreditoru loma TAP, kā arī paredzēta iespēju brīvi izvēlēties personu TAP uzraudzības pasākumu veikšanai. Tādējādi TAP norises atbilstību tiesas apstiprinātajam TAP pasākumu plānam nodrošinās kreditoru vairākuma izvēlētā un tiesas apstiprinātā uzraugošā persona. Kreditoru vairākumam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt uzraugošo personu. Lai dotu iespēju parādniekam atjaunot maksātspēju, ja kreditori nevar vienoties par uzraugošās personas kandidātu, no izvirzītajiem kandidātiem to izvēlēsies tiesa.

Par uzraugošo personu var būt jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un būt nodarbinātai Latvijā visu TAP norises laiku un uz kuru neattiecas MNL noteiktie ierobežojumi. Par uzraugošo personu konkrētā TAP nevar būt persona, uz kuru attiecināms kāds no likumā noteiktajiem kritērijiem, piemēram, ierobežojums būt par uzraugošo personu konkrētā TAP ir apstāklis, ka persona piedalījusies parādnieka TAP pasākumu plāna izstrādē u.c. (MNL 12.3pants).

Atzinumu par TAP pasākumu plānu atbilstoši likuma prasībām sniedz uzraugošā persona. Ja TAP pasākumu plāna saskaņošanas procesā parādnieks nav ņēmis vērā kreditoru iebildumus, atzinumu par šiem iebildumiem sniedz neatkarīgs zvērināts revidents, kura darbību apmaksā kreditori, kuru iebildumi nav ņemti vērā. Pēc TAP īstenošanas pasludināšanas uzraugošā persona uzrauga TAP pasākumu plāna izpildi, pēc to pieprasījuma informējot par to kreditorus, izskata iesniegtās sūdzības un veic citas likumā noteiktās darbības.

Lai nodrošinātu kreditoru, tostarp mazākuma kreditoru interešu aizsardzību, uzraugošajai personai ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī VID deklarēt prakses vietu Latvijā. Tāpat ir paredzēta uzraugošās personas atbildība par zaudējumiem, kas tās vainas dēļ nodarīti valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām. Lai nosegtu iespējamos zaudējumus, uzraugošā persona var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, ja uzraugošā persona uzskata to par nepieciešamu vai to pieprasa kreditoru vairākums.

Uzraugošajām personām ir pienākums kārtot savu lietvedību, kā arī to ieņēmumu un izdevumu uzskati, kas radušies, veicot uzraugošās personas amata pienākumus. Tāpat uzraugošajām personām, tāpat kā administratoriem, ir paredzēta disciplināratbildība.