Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, kuru mērķis ir padarīt peļņas sadalīšanas metodes regulējumu skaidrāku, kā arī atbilstošu labākajai un jaunākajai citu pasaules valstu praksei, teikts grozījumu anotācijā.

Izstrādātie grozījumi transfertcenu noteikšanas kārtībā attieksies galvenokārt uz komercsabiedrībām, kuras ietilpst starptautiskajā uzņēmumu grupā un veic darījumus ar to grupā esošajām saistītajām ārvalstu komercsabiedrībām.

Grozījumi nosaka:

     1. peļņas sadalīšanas metodes būtību;

MK noteikumu Nr. 677 projekta 17. punktā paredzēts, ka peļņas sadalīšanas metode ir tirgus cenas noteikšanas metode, atbilstoši kurai tiek noteikta starp saistītajām personām sadalāmā kontrolētā darījuma peļņa, un pēc tās noteikšanas peļņa tiek sadalīta starp saistītajām personām, balstoties uz ekonomiski pamatotu faktoriem, kuriem izvirzāmās prasības ietvertas MK noteikumu Nr. 677 projektā atrunātajā 17.5 un 17.6 punktā.

     2. gadījumus, kad peļņas sadales metode var tikt atzīta par visatbilstošāko transfertcenu metodi konkrētajā situācijā;

Lai peļņas sadalīšanas metode tiktu atzīta par visatbilstošāko metodi konkrētajā situācijā, jāizpildās vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • abas kontrolētā darījuma puses saistībā ar šo darījumu veic unikālu un vērtīgu ieguldījumu;
  • saistītās personas īsteno savstarpēji augsti integrētu saimnieciskās darbības modeli;
  • abas kontrolētā darījuma puses kopīgi uzņemas būtiskus ekonomiskus riskus vai šo pušu riski ir savstarpēji cieši saistīti.

Jāņem vērā, ka iepriekšminētie nosacījumi parasti neizpildās un peļņas sadalīšanas metode netiek atzīta par visatbilstošāko metodi konkrētajā situācijā, ja viena no kontrolētā darījuma pusēm veic tikai vienkāršas funkcijas, vai arī neuzņemas būtiskus ekonomiskus riskus.

      3. pamatprasības sadalāmās peļņas noteikšanas procesam;

Peļņas sadalīšanas procesam jābūt konsekventam ar attiecīgā kontrolētā darījuma funkcionālo analīzi, jābūt izmērāmam uzticamā veidā, kā arī jāatbilst citiem MK noteikumu Nr. 677 projektā ietvertajiem kritērijiem. Tam ir ekonomiski pamatoti jānodrošina peļņas sadale starp saistītajām personām tādā veidā, kā salīdzināmā situācijā peļņu būtu sadalījušas neatkarīgas personas.

     4. peļņas sadalīšanas faktoru piemērus.

MK noteikumu Nr. 677 projektā ir ietverts peļņas sadalīšanas faktoru saraksts:

  • aktīvu vai kapitāla vērtība – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad aktīvi vai kapitāls ir galvenais faktors vērtības radīšanā;
  • pamatdarbības izdevumi – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad vērtība tiek radīta galvenokārt ar saistīto personu saimnieciskās darbības aktivitāti;
  • pārdoto preču izmaksas – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad vērtība tiek radīta galvenokārt ar saistīto personu ražošanas aktivitāti;
  • izpētes un attīstības izmaksas – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad izpēte un attīstība ir galvenais vērtības radīšanas faktors;
  • pārdošanas apjoms – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad pārdošanas apjoms liecina par saistītās personas ieguldījumu kopējā starptautiskās uzņēmumu grupas peļņā;
  • darbinieku, kas veic galvenās funkcijas, kas rada vērtību, atalgojums – šāds peļņas sadalīšanas faktors varētu būt atbilstošs, piemēram, situācijā, kad vērtība tiek radīta, galvenokārt pamatojoties uz darbinieku zināšanām un iemaņām.

Ņemot vērā katra konkrētā gadījuma faktus un apstākļus, ja tas ir ekonomiski pamatoti, var tikt izmantoti arī MK noteikumu Nr. 677 projektā neminētie peļņas sadalīšanas faktori.