2020. gada 8. maijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, precizējot atsevišķas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) normas attiecībā uz nerezidentiem un pastāvīgām pārstāvniecībām Latvijā.

Atgādinām, ka 2020. gada 30. janvārī tika veikti grozījumi UIN likuma 5. panta 1. daļā, papildinot to ar 4. punktu, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) uzlikšanu ienākumam, kas gūts no nerezidenta Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas – 5% apmērā no atlīdzības summas.

Ar MK noteikumu Nr. 667 grozījumiem apstiprināta pārskata par nerezidenta gūto ienākumu Latvijā no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas forma un aizpildīšanas kārtība, kā arī dokumentu, kas pierāda ar gūto ieņēmumu saistīto izdevumu apmēru, aprēķinātajam ar UIN apliekamajam ienākumam piemērojot 20% UIN likmi, iesniegšanas kārtība.

Tāpat, lai  novērstu dažādu interpretāciju, veiktas šādas izmaiņas:

  • noteikumu 24. punktā tiek iekļautas atsauces uz noteikumu 22. un 25. punktiem. Minētie punkti atrunā pastāvīgās pārstāvniecības izdevumus un uz pastāvīgo pārstāvniecību attiecināmos galvenā uzņēmuma izdevumus par iegādātajām precēm, vai galvenajā uzņēmumā saražotajām precēm, kuras realizē pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā. Noteikumu 24. punkts paredz iespēju iekļaut tādus galvenā uzņēmuma izdevumus, kas attiecināmi uz pastāvīgo pārstāvniecību 10% apmērā no 22. un 25. punktā minētajiem izdevumiem, kas nav ietverti šo preču pašizmaksā, proti, netiešās izmaksas, piemēram, darba algas daļu grāmatvedim u. tml.;
  • tiek papildināts noteikumu 56. punkts ar skaidrojumu, ka aktīvi, kuri reorganizācijas procesā tiek iekļauti iegūstošā uzņēmuma pamatkapitālā veido atlikto UIN līdz pamatkapitāla samazināšanas brīdim;
  • noteikumu 110. punktā tiek noteikts ar citiem nodokļu maksātājiem vienāds nodokļa deklarācijas un maksāšanas periods – 20. datums nodokļu maksātājiem, kas veic likvidāciju vai reorganizāciju.