Lai atvieglotu ziņošanu par noziedzīgiem nodarījumiem, tapis un Ministru kabinetā (MK) izskatīts jauns MK noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā".

29.jūnijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas cita starpā nosaka – lai atvieglotu ziņošanu par šā likuma pārkāpumiem, MK apstiprina ziņojuma veidlapas paraugu un nosaka tajā norādāmo informāciju. 

Jāatgādina – lai novērstu gadījumus, kad personas, kuras ir ziņojušas par aizdomām par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas jomā, tiktu pakļautas draudiem vai kaitnieciskām darbībām,  kā arī, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēma darbotos efektīvi, likums aizliedz sodīt personu vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas sakarā ar to, ka šī persona ir ziņojusi par pārkāpumu uzraudzības un kontroles institūcijai. Nepieciešams novērst situācijas, kad draudi vai kaitējums varētu tikt vērsts pret personu, kura sniegusi ziņas par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, tādēļ šādām personām paredzēta aizsardzība, jo īpaši, attiecībā uz to tiesībām uz savu personas datu aizsardzību un to tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību un pārstāvību tiesā.

Fiziskās personas identitātes aizsardzībai, uzraudzības un kontroles institūcijām jānodrošina vismaz šādus personas datu aizsardzības pasākumus:

  • saņemot ziņojumu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti;
  • ziņotāja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss;
  • ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi ziņojumu par pārkāpumiem NILLTPFN jomā vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt ziņotāja personas datu pienācīgu aizsardzību. Ziņotāja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai ziņotāja vai viņa radinieku aizsardzībai (piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestam);
  • nodrošina tādas informācijas neizpaušanu, kas atklāj tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru tiek ziņots. Minēto informāciju var sniegt tikai personai vai institūcijai, kurai tā nepieciešama ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai ziņotāja vai viņa radinieku aizsardzībai (piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestam).

Ņemot vērā iepriekš minēto, personas dati uzraudzības un kontroles institūcijā glabājami ne ilgāk kā 12 gadus, jo šajā termiņā ziņojumā sniegtās ziņas būtu izmantojamas pārkāpuma lietas izskatīšanā un sankciju piemērošanā.