12.10.2017. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais Personas datu apstrādes likuma projekts (likumprojekts), kurā regulēta Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (regula) piemērošana Latvijā. Regula piemērojama no 25.05.2018., nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES).