No 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, kuru galvenais mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas aizpildīšanas kārtību ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas arī stājas spēkā 1.janvārī.

Lai atbilstoši grozījumiem PVN likumā, proti, 8.1pantam reģistrēti PVN maksātāji varētu deklarēt veiktās preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī, tad tiem, nosūtot preces uz citas dalībvalsts noliktavu, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs jāiesniedz PVN deklarācijas 3.pielikuma pārskats “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”) (PVN 2 pārskats), kur ir identificēts preču faktiskais saņēmējs un preču piegādes vērtība norādīta kā 0,00 eiro. Savukārt, lai atbilstoši PVN likuma 31.1pantam varētu deklarēt preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī, tad reģistrētam PVN maksātājam atkārtoti būs jāiesniedz PVN 2 pārskats, uzrādot darījumu kā preču piegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā, norādot preču gala saņēmēju (iepriekš norādīto preču saņēmēju vai personu, kas to aizvietos, kas faktiski arī saņems preces) un veiktā darījuma vērtību.

Tāpat reģistrētam PVN maksātājam saistībā ar veiktajām preču piegādēm uz noliktavu citā dalībvalstī var rasties situācijas, kad būs nepieciešams sākotnēji iesniegtajā PVN 2 pārskatā veikt labojumus, tos norādot un iesniedzot PVN deklarācijas 4.pielikuma pārskatu “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 3 pārskats). Tā var notikt, piemēram, ja preces piegādā citam reģistrētam PVN maksātājam, kas nebija norādīts kā paredzētais pircējs laikā, kad preces sākotnēji bija pārvietotas no Latvijas un neaizvietoja sākotnēji plānoto pircēju, vai ja pārsniegts 12 mēnešu preču turēšanas termiņš noliktavā u.c. gadījumos.

Lai reģistrēti PVN maksātāji varētu PVN 2 pārskatā atšifrēt minētās preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī, veikt nepieciešamos labojumus PVN 3 pārskatā saistībā ar minētajām piegādēm un lai VID varētu veikt šo darījumu uzskaiti, kontroli, informācijas apmaiņu ar citām dalībvalstīm PVN informācijas apmaiņas sistēmā (VIES), kā arī nodrošināt informāciju Centrālai statistikas pārvaldei, PVN 2 pārskata un PVN 3 pārskata ailē “K*” norādāmā informācija ir papildināta ar diviem atsevišķiem speciāliem kodiem:

  • kods “E” – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar PVN likuma 8.1pantu, norādot, vai kodu lieto preču nosūtīšanas, atgriešanas vai sākotnējā preču saņēmēja aizvietošanas (arī daļējas) gadījumā;
  • kods “N” – preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī gadījumā preču piegāde ES teritorijā PVN likuma 31.1pantā noteiktajā brīdī.

Otra būtiska pārmaiņa vērojama reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanā. Šobrīd to piemēro būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Minēto preču iegādes PVN deklarācijas 2.pielikumā “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” I daļā “I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (PVN 1 pārskata I daļa) tiek atšifrētas atsevišķi attiecīgi ar kodiem “R8” (nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.5pantu) un “R9” (nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 142.pantu). 2019.gada 30.maijā pieņemtajos PVN likuma grozījumos noteikts no 2020.gada 1.janvāra izslēgt PVN likuma 142.panta 8., 9., 10. un 11.daļu, kā arī 143.5pantu, tas ir, noteikts, ka 2018.gada 1.janvārī ieviestā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu un sadzīves elektronikas nozarē ir piemērojama līdz 2019.gada 31.decembrim. Tādējādi ir nepieciešams precizēt MK noteikumus, svītrojot no PVN 1 pārskata I daļas kodu “R8” un kodu “R9”.