29.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Grozījumi izstrādāti, lai papildinātu likumu ar jaunu nodaļu, kurā būs noteikti administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā (līdzīgi kā tas ir šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) sevišķajā daļā), kā arī noteiktu kompetentās iestādes, kas izskatīs administratīvo pārkāpumu lietas.

Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā tiks izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • nodarījuma bīstamība;
 • sabiedriskais kaitīgums;
 • nodarījuma sekas;
 • nodarījuma aktualitāte;
 • nodarījuma attiecināmība uz publiski tiesiskajām attiecībām.

Tāpat, izstrādājot likumprojektu, ir ņemts vērā Valsts kontroles 13.06.2017. revīzijas ziņojumā “Naudas sodu piemērošanas prakse VID” sniegtais ieteikums – Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), veicot tās kompetencē esošo administratīvo sodu izvērtēšanu, novērtēt, vai ar administratīvā soda palīdzību sasniegti normatīvā regulējuma, par kura neievērošanu šis sods ir paredzēts, mērķi, kā arī izvērtēt iespējas šo sodu aizstāšanai vai papildināšanai ar citiem rīkiem, kas veicinātu normatīvā regulējuma mērķu sasniegšanu. Vienlaikus likumprojekta izstrādē ir ņemts vērā arī Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā ietvertais pasākums ieviest “konsultē vispirms” principu valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā.

Ievērojot augstākminēto, tiek saglabāti šādi administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā:

 • izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas;
 • nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana;
 • darba samaksas noteikumu pārkāpšana;
 • skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana;
 • nodokļu likumos noteikto elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana;
 • nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana;
 • mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošana;
 • neziņošana par aizdomīgiem darījumiem.

Ar grozījumiem tiek noteikts arī jauns administratīvais pārkāpums – VID piemēroto aizliegumu neievērošana. Šobrīd VID piemēro aizliegumus nodokļu administrācijas lēmumu izpildes nodrošinājuma gadījumā, brīdinot nodokļu maksātājus par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī saimnieciskās darbības apturēšanas gadījumā.

Savukārt atsevišķi šobrīd LAPK sevišķajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā ar grozījumiem netiek pārņemti, tādi kā: :

 • patvaļīga tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšana;
 • pārskata par darījumu apliecinošo dokumentu izlietojumu un pārskata par stingrās uzskaites plombu izlietojumu neiesniegšana;
 • nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām.