Likumā “Par grāmatvedību” veikti grozījumi, papildinot to ar normām, kas nosaka administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Grozījumu mērķis ir panākt, lai uzņēmumos tiktu ievērotas un izpildītas grāmatvedības jomu regulējošās normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Grozījumi veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojumu Nr.38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, kas noteica nozaru ministrijām sadarbībā ar institūcijām, kuras šobrīd piemēro administratīvos sodus, izvērtēt visus to kompetencē esošos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos administratīvos pārkāpumus un, aktualizējot tos atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iekļaut nozares atbilstošajos likumos.

Saskaņā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas plānu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 155.1, 155.2 un 166.6pantā minētie administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ietverti likumā “Par grāmatvedību”.

Likums “Par grāmatvedību” papildināts ar VI nodaļu, kas nosaka attiecīgajam uzņēmuma vadītājam administratīvo atbildību par šādiem pārkāpumiem grāmatvedības jomā: 

  • par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;
  • par grāmatvedības kārtošanas prasību, gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu;
  • par attaisnojuma dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu;
  • par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu.

Tāpat noteikta kompetence sodu piemērošanā:

  • administratīvā pārkāpuma procesu par likuma “Par grāmatvedību” VI nodaļā minētajiem pārkāpumiem veic VID;
  • administratīvā pārkāpuma procesu par grāmatvedības kārtošanas prasību un gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu, ja tos izdarījusi politiskā organizācija (partija), veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Likumā paredzēti šādi sodi:

  • brīdinājums;
  • naudas sods.

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu – plānots 2020.gada 1.janvārī.