Turpmāk ceturkšņa pārskats būs jāsniedz plašākam no valsts/pašvaldību budžeta finansēto iestāžu lokam. To paredz sagatavotie noteikumi “Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība”, kas tika apstiprināti 2024.gada 11.jūnijā Ministru kabineta (MK) sēdē.  

Salīdzinot ar iepriekšējiem MK noteikumiem Nr.598 “Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība”, paredzēts paplašināt subjektu loku ar no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, uz kurām attieksies šie noteikumi.

Turpmāk noteikumus piemēros ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un pašvaldības attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kurās valstij, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā ir 20,001–100% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām kapitālsabiedrībā, un attiecībā uz šādas kapitālsabiedrības meitas sabiedrību, kura klasificēta vispārējās valdības sektorā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institucionālo sektoru klasifikāciju noteikto. Noteikumi papildināti arī ar no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, uz kuru arī attiecas noteikumu punkts par kopīgu ieguldījumu kapitālsabiedrībā.

Šos noteikumus pirmo reizi piemēros, sagatavojot pārskatu par 2024.gada 3.ceturksni.

Tāpat tiek atcelta prasība nozarei vai pašvaldībai izstrādāt atsevišķu konsolidētā pārskata sagatavošanas kārtību, kas bija paredzēta MK noteikumos Nr.598. Atbilstoši Tieslietu ministrijas sniegtajam viedoklim, Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka iestāde, tajā skaitā, nozare vai pašvaldība, izdod iekšējo normatīvo aktu ceturkšņa pārskata sagatavošanai un šāds uzdevums nav jāietver MK noteikumos. Iekšējā normatīvajā aktā nosaka, kā rīkoties attiecībā uz ārējo normatīvo aktu piemērošanu vai brīvību rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tas nodrošinās vienotu pieeju un rīcību visos līdzīgos gadījumos konsolidētā ceturkšņa pārskata sagatavošanā, lai konsolidācijā iesaistītās iestādes ievērotu vienādas procedūras.