Pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta", kuru mērķis ir pilnveidot līdz šim spēkā esošo regulējumu attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu, kā arī saskaņot normas ar jauno Grāmatvedības likumu.