Saeima š.g. 29.septembra sēdē galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, ieviešot vēl četrus jaunus atbalsta pasākumus mājsaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas cenu straujā pieauguma daļējai kompensēšanai, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Tāpat līdz ar šiem grozījumiem likumā iekļauta norma, ka valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības iepirkumam par kurināmā piegādi enerģijas ražošanai no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim var nepiemērot Publisko iepirkumu likumu, ja līguma darbības termiņš nepārsniegs sešus mēnešus. Ņemot vērā strauji mainīgo energoresursu cenu, iepirkuma procedūru ilgums un sarežģītība apgrūtina kurināmā operatīvu un savlaicīgu iegādi.

Kā zināms, ņemot vērā straujo energoresursu sadārdzinājumu, kas rada risku par iedzīvotāju iespēju apmaksāt apkures rēķinus, kā arī apdraud Latvijas tautsaimniecībai būtisko eksportējošo uzņēmumu pastāvēšanu, EM sagatavoja un š.g. 27.septembrī valdība apstiprināja papildu energoresursu cenu mazinošos pasākumus šai apkures sezonai – trīs pasākumi attiecināmi uz mājsaimniecībām un viens – juridiskajiem lietotājiem.

Pirmkārt, noteikts diferencēts centralizētās siltumapgādes atbalsts mājsaimniecībām - centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 - 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Piemērs

Ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro par MWh, tad:

  • 340 - 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
  • 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
  • 171 + 41 = 212 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 - 212 = 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.

 

Otrkārt, mājsaimniecībām noteikts vienots dabasgāzes cenas slieksnis - 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh kompensēs valsts. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot dabasgāzes tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.  Ja mājsaimniecība dabasgāzi izmanto apkures nodrošināšanā un tās patēriņš pārsniegs 221 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot dabasgāzi apkurē (30 eiro/MWh).

Treškārt, elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē (50% no cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 0,100 EUR/kWh). Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. 

Ceturtkārt, visiem juridiskajiem lietotājiem, t.sk. uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām, utt., valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh. Atbalsts juridiskajiem lietotājiem tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam.

Piebilde: elektroenerģijas tirgotāji savus klientus iedala divās kategorijās – mājsaimniecību lietotāji, kurām elektroenerģija tiek piedāvāta par mājsaimniecības tarifu, un juridiskajos lietotājos, kuriem elektroenerģija tiek piedāvāta par juridiskā lietotāja tarifu. Ja fiziska persona būs saimnieciskās darbības veicējs (individuālais komersants, pašnodarbinātais), kam elektroenerģijas tirgotājs piemēro juridiskā lietotāja tarifu, tad arī tam tiks kompensēts elektroenerģijas izmaksu pieaugums 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh.

Būtiski uzsvērt, ka jaunais atbalsta pasākums nepārklāsies ar energointensīvajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem noteikto atbalstu. Šajā likumā noteiktais atbalsts tiks piemērots automātiski un samazinās elektroenerģijas izmaksas, kas atspoguļojas galalietotāja rēķinā. Energointensīvo apstrādes uzņēmumu atbalsts tiks piemērots, ņemot vērā atbalstu, kas piemērojams uz šī likuma pamata, proti, atsauces elektroenerģijas cena energointensīvo uzņēmumu atbalstam būs tā cena, ko maksā energointensīvais uzņēmums pēc atbalsta saņemšanas.

Kā zināms, jau iepriekš valdība un Saeima apstiprinājusi vairākus atbalsta instrumentus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. Lai saņemt atbalstu tajos atbalsta veidos, kas netiek piešķirti automātiski, mājokļa īpašniekam, kopīpašniekam, īrniekam vai tiesiskajam valdītājam ne biežāk kā reizi mēnesī elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu Epakalpojumi.lv, vai klātienē, izmantojot pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vai pa pastu jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, kurā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Būtiski uzsvērt, ka atbalstu mājsaimniecībai varēs izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt uz iesniegumā norādīto personas konta numuru kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā. Papildu informācija par šiem atbalsta pasākumiem, kā arī vadlīnijas par energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumu realizāciju pašvaldībās publicētas EM tīmekļa vietnē.

Tāpat pieņemts lēmums par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu visiem lietotājiem. Un no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) (izņemot valsts un pašvaldību iestādes un tās juridiskajās personas, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (piemēram, namu apsaimniekotājiem). Vienlaikus jāatgādina, ka vēl apstiprināta atbalsta programma energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, kompensējot energoresursu cenu pieaugumu granta (dāvinājuma) veidā par periodu no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim; atbalsta apmērs - līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam.