Ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz papildināt likumu, nosakot Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus. Tas nepieciešams, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, nodrošinot, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem, kā arī tiek veikta kopīga rīcība un preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.