Ar 2026.gada 1.janvāri spēku zaudēs likums "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (likums par VID) un stāsies spēkā jaunais Valsts ieņēmumu dienesta likums (VID likums), kurā būs noteikti tikai būtiskākie ar iestādes darbību saistītie aspekti. Tādēļ ir izstrādāti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN), lai pārņemtu tās likuma par VID ierēdņu un darbinieku tiesības, kas ir saistītas ar vispārējo nodokļu administrēšanu.

Plānots, ka turpmāk Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ierēdņiem būs paplašinātas tiesības. Iepriekš likuma par VID 10.panta 1.daļas 1.punktā bija noteikts, ka ierēdņi, uzrādot dienesta apliecību un augstāka ierēdņa pilnvarojumu, varēja apmeklēt juridiskajām vai fiziskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās teritorijas un telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citai juridiskajai vai fiziskajai personai, veikt tajās nodokļu kontroles pasākumus, preču fizisku apskati, izņemt preču paraugus ekspertīzes veikšanai, kā arī brīvi apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes. Pārņemot šīs normas, likuma par NN 17.panta 1.daļas 1.punktā tiek paredzēts, ka ierēdņiem vairs nebūs jāuzrāda dienesta apliecības un augstāka ierēdņa pilnvarojums, jo VID likumā tiks iekļauta pilnvarojuma norma ierēdņu kompetenci noteikt VID nolikumā. Tādējādi nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas varēs apmeklēt tikai ierēdņi, kuriem noteiktas šādas tiesības VID nolikumā. Tāpat turpmāk ierēdņi varēs pārbaudīt transportlīdzekļus, tādā veidā pārņemot likuma par VID 16.4panta 1.punkta normu.

Tiek precizēts likuma par NN 15.panta 1.daļas 6.punkts, nosakot, ka nodokļu maksātājiem ir pienākums atļaut nodokļu administrācijas likumā noteiktajā kārtībā apmeklēt piederošās vai to lietošanā esošās teritorijas, transportlīdzekļus un telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citam nodokļu maksātājam saimnieciskajai darbībai. Šī panta 1.daļa papildināma ar jaunu normu, nosakot nodokļu maksātāja pienākumu segt ekspertīzes izdevumus piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas gadījumos, ja VID ierēdnis ir izņēmis preču paraugus ekspertīzes veikšanai un izņemtās preces neatbilst pavaddokumentos norādītajai precei. Tāpat tiek precizēts šī panta 1.daļas 14.punkts, tajā ietverto nodokļu maksātāja pienākumu attiecinot arī uz gadījumiem, kad informāciju pieprasījusi valsts, ar kuru noslēgts un Saeimā apstiprināts starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, kompetentā iestāde.

Esošais likuma par VID 10.panta 1.daļas 2.punkts nosaka ierēdņu tiesības nodokļu administrācijas pārbaudes ietvaros pārbaudīt juridisko un fizisko personu grāmatvedību un tās pamatdokumentus un aprēķinus, saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un izziņas, aizzīmogot vai aizplombēt telpas un kases, lai nodrošinātu dokumentācijas, naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu nodokļu maksājumu revīziju laikā. Grozījumi likumā par NN paredz likuma 17.panta 2.daļas 8.punktu punktu izteikt šādā pašā redakcijā, tikai aizstājot vārdus “nodokļu maksājumu revīzijas laikā” ar “nodokļu administrācijas pārbaudes laikā”, ar ko tiek saprasta gan nodokļu revīzija (audits), gan nodokļu kontrole. Savukārt, 17.panta 2.daļas 9.punktā tiks noteiktas ierēdņu tiesības pieņemt lēmumu par nodokļu administrācijas pārbaudes rezultātiem (ņemot vērā, ka nodokļu aprēķinu var izdarīt tikai konkrētas pārbaudes ietvaros).

Citas pārņemtās normas:

  • paredzētas tiesības pieprasīt no nodokļu maksātājiem gada pārskatus, valsts un pašvaldību ieņēmumu un nodokļu aprēķinus, deklarācijas, saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinošus dokumentus, grāmatvedības uzskaites dokumentus un citus ar aprēķiniem un budžeta maksājumiem saistītos dokumentus (likuma par VID 10.panta 1.daļas 3.punkts);
  • tiesības noteikt nodokļu maksātājiem termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi attiecībā uz VID administrētajiem nodokļiem un nodevām, kā arī citiem valsts un pašvaldību ieņēmumiem, kuru iekasēšana piekrīt VID (likuma par VID 10.panta 1.daļas 5.punkts);
  • VID ierēdņu tiesības pieprasīt uzrādīt dokumentu orģinālus un saņemt no nodokļu maksātājiem dokumentu atvasinājumus ar nodokli apliekamā objekta (ienākumu) uzskaitei un reģistrācijai vai nodokļu un nodevu pārbaudei, kā arī pieprasīt un saņemt no fiziskajām personām nepieciešamās izziņas un dokumentu atvasinājumus, kas liecina par juridiskās vai fiziskās personas nodokļu saistībām un maksājumiem, mantu un ienākumiem, kā arī pieprasīt un saņemt nepieciešamos paskaidrojumus (likuma par VID 10.panta 1.daļas 5.punkts);
  • noteikt ierēdņu tiesības nodokļu administrēšanas procesuālo darbību fiksēšanai fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus tādā apjomā, kāds nepieciešams nodokļu administrēšanas procesuālo darbību veikšanai, ievērojot personas tiesības uz privāto dzīvi (likuma par VID 10.panta 1.daļas 13.punkts);
  • noteikt, ka VID ierēdņu lēmumi, kas pieņemti, izskatot iesniegumus par nodokļu samaksas termiņu pagarinājuma piešķiršanu, un lēmumi, kas pieņemti izskatot iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ir apstrīdami VID ģenerāldirektoram un VID ģenerāldirektora lēmumi ir pārsūdzami tiesā (likuma par VID 22.panta 2.2daļa).  

Likuma par NN 18.panta 1.daļas 2.1punktu paredz nodokļu administrācijas pienākumu reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus (ienākumus). Savukārt šī panta 1.daļas 2.3punkts – noteiks nodokļu administrācijas pienākums saņemt no personām deklarācijas un pārbaudīt tajās sniegto informāciju, ziņu patiesumu un ienākumu avotu likumību. Turpmāk VID varēs pagarināt iesniedzamo nodokļu deklarāciju un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus, ko paredzēs likuma par NN 32.2panta 3.daļa. Minētā norma iekļauta, jo šādas tiesības ir saistītas ar nodokļa maksātāja sadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām.

Tāpat likumā par NN tiek pārņemtas vairākas likumā par VID esošās direktīvas 2010/24/ES par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem prasības, kas tiks iekļautas likuma 18.1pantā. Kā arī likumā par VID iekļautās tiesību normas, kas nav noteikts citos nodokļu normatīvajos aktos, piemēram, Saeimā apstiprinātajos starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu prasībām, pārnesamas uz likumu par NN.