Lai ieviestu direktīvas 2021/514, ar ko groza direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, (DAC7) prasības, likums “Par nodokļiem un nodevām” paredzēs kopīgu revīziju (kopīgu uzraudzību) veikšanu – kas ir papildu instruments, kas pieejams Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm administratīvās sadarbības ietvaros nodokļu jomā un kas papildina esošo regulējumu, kurā paredzētas citas dalībvalsts ierēdņu iespējas atrasties administratīvajos birojos, piedalīties administratīvajās procedūrās, kā arī veikt vienlaicīgas pārbaudes.

Kopīgu uzraudzību  Valsts ieņēmu dienests (VID) kopā ar citas ES dalībvalsts kompetento iestādi varēs īstenot gan pirms nodokļu administrācijas pārbaudes uzsākšanas, to uzskatot par daļu no darbībām informācijas iegūšanai, gan paralēli jau uzsāktām pārbaudes darbībām. Tiek plānots, ka parasti šī kopīgā uzraudzība būs daļa no darbībām informācijas iegūšanai.