Lai pārņemtu Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvā noteiktās prasības, sagatavots Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumprojekts, kas paredz aizstāt nefinanšu ziņojumu sagatavošanas prasības, ieviešot detalizētākas ziņošanas prasības un nodrošinot, ka noteiktām sabiedrībām jāsniedz ilgtspējas ziņojumi par vidi, sociālo jomu, cilvēktiesībām un pārvaldības faktoriem, informē Finanšu ministrija.

Ilgtspējas direktīvas prasības attieksies uz lielām sabiedrībām un lielām koncerna mātes sabiedrībām, mazām un vidējām biržā kotētām sabiedrībām, trešo valstu sabiedrību meitas sabiedrībām un filiālēm pie noteiktiem kritērijiem. Pienākums sagatavot ilgtspējas ziņojumu tiks ieviests pakāpeniski, sākot ar 2024.pārskata gadu, un tas attieksies uz tādām lielām finanšu institūcijām un sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstu regulētajā tirgū (proti, uz sabiedrībām, uz kurām jau pašlaik attiecas prasības par nefinanšu paziņojuma sagatavošanu).

Ar 2025.gada 1.janvāri prasības attieksies uz visām lielajām sabiedrībām, uz kurām šobrīd vēl neattiecas prasības par nefinanšu paziņojumu sniegšanu un kas pārsniedz divus no trim kritērijiem:

  • bilances kopsumma — 25 milj. eiro;
  • neto apgrozījums — 50 milj. eiro;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.