Otrdien, 19.12.2017., Ministru kabinets (MK) izskatīja grozījumus MK noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Noteikumi), precizējot tos atbilstoši izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN).

Ņemot vērā, ka likumā par IIN paredzēti jauni dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumu un iemaksu privātajos pensiju fondos apmēri (limiti), kādus maksātājs ir tiesīgs iekļaut savos taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, Noteikumos paskaidrota veikto maksājumu atskaitīšanas kārtība no maksātāja ienākumiem, ja šādus atskaitījumus no maksātāja līdzekļiem veic maksātāja darba devējs kopā ar dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos, kas veikti no darba devēja līdzekļiem.

Savukārt saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes ieviešanu Noteikumos iekļauts skaidrojums un piemēri par nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību atsevišķās iespējamās situācijās, piemēram:

  • ja maksātājs taksācijas gada laikā pie 1 ienākuma izmaksātāja saņem gan algota darba, gan cita veida ienākumu, kas nav algota darba ienākums;
  • ja maksātājs pie 1 ienākuma izmaksātāja saņem vairākus cita veida ienākumus, kas nav algota darba ienākums;
  • ja maksātājs vienlaikus saņem gan algota darba ienākumu, gan arī pensiju.

Tāpat Noteikumos skaidrota progresīvās IIN likmes piemērošana algota darba ienākumam gan mēneša, gan gada griezumā.

Noteikumos paredzēta arī progresīvās nodokļu likmes piemērošana par nepilnu kalendāra mēnesi, kā arī paskaidrots, kas uzskatāma par ienākuma gūšanas dienu, saņemot ienākumu no autoratlīdzības un/vai uzņēmumu līguma, kā arī kas uzskatāma par ienākuma gūšanas dienu, darba devējam taksācijas gadā aprēķinot un izmaksājot prēmijas par pirmstaksācijas periodu.

Noteikumos iekļauts arī skaidrojums par to, ka darba devējam, apmaksājot darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, kas nepārsniedz 480 EUR gadā, par minēto ar nodokli neapliekamo ienākumu līdz pēctaksācijas gada 1.februārim ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Tāpat Noteikumos norādīts, kāda informācija ir iekļaujama ieguldījumu konta izrakstā, ko ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs izsniedz ieguldījumu konta īpašniekam.