01.01.2017. stājas spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", nosakot nodokļu maksātājiem pienākumu noteiktu periodu glabāt arī elektronisku informāciju, kas saistīta ar saimniecisko darbību un kas ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā, ka komersanti aizvien biežāk izvēlas ar saimniecisko darbību saistīto informāciju glabāt tieši elektroniski, samazinot papīra dokumentu lietojumu grāmatvedības kārtošanā. Turpmāk nodokļu maksātājam ir noteikts pienākums arī šādu informāciju glabāt vismaz 5 gadus.

Jaunā redakcijā izteikts likuma 15.panta 1.daļas 4.punkts, papildinot to ar norādi uz elektroniskajiem dokumentiem: "Nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir šādi: nodokļu aprēķinu pareizības pierādīšanai uzglabāt finansiālās un saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus un citus darbību apliecinošus dokumentus (tajā skaitā jebkādu elektronisku vai papīra dokumentu formā esošu informāciju, kas ietekmē nodokļu aprēķinu un nomaksu) līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai izpildītu prasības par saimnieciskās un finansiālās darbības norises izsekojamību, bet ne mazāks kā piecus gadus".