01.01.2017. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), ar kuriem noteikts skaidrās naudas lietošanas ierobežojums fiziskām personām.

Skaidrās naudas lietošanas ierobežojums fiziskām personām noteikts likuma par NN 30.panta 8.daļā. Regulējumā paredzēts skaidras naudas lietošanas aizliegums darījumos no 7200 EUR fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību. Tātad nav aizliegts veikt darījumu, kura summa pārsniedz 7200 EUR, bet ir liegums šādu darījumu veikt skaidrā naudā.

Minētajam regulējumam ir noteikti Pārejas noteikumi, saskaņā ar kuriem naudas darījumos, kas noslēgti pirms 01.01.2017. un to pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 01.01.2017., norēķinu kārtība maināma uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 01.01.2018. (Pārejas noteikumu 181.punkts).