2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Elektronisko sakaru likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus", kas papildina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tiesības, lai veiktu uzraudzību e-komercijas jomā tiešsaistes vidē un novērstu patērētāju tiesību pārkāpumus. PTAC no 2019.gada būs tiesības izprasīt uzraudzībai nepieciešamos noslodzes datus no elektronisko sakaru komersantiem.

Veicot uzraudzības pasākumus, PTAC līdz šim ir saskāries ar elektronisko sakaru komersantu atteikumu sniegt PTAC pieprasīto informāciju par komercprakses pārkāpējiem, norādot, ka atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 68.panta 1.daļai tiem nav tiesību bez lietotāju vai abonentu piekrišanas izpaust ziņas par lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu PTAC funkciju izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 2018.gada 3.maijā tika pieņemti grozījumi Elektronisko sakaru likumā, kas paredz PTAC tiesības pieprasīt no elektronisko sakaru komersanta informāciju par tā abonentu vai lietotāju. Grozījumi stājās spēkā 2018.gada 1.novembrī.

PTAC turpmāk pieprasa datus elektroniski vai papīra formā, nosūtot komersantam aizpildītu un PTAC direktora vai tā pienākumu izpildītāja parakstītu pieprasījuma formu. Komersants, saņemot pieprasījumu, sniedz tā rīcībā esošos noslodzes datus PTAC norādītajā apjomā un atbildes sniegšanas veidā, norādot darbinieku, kurš izsniedzis datus.

Veicot izmeklēšanu administratīvo lietu ietvaros, PTAC nodrošina juridisko un fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, gan gadījumos, kad attiecīgā informācija ir iegūta no elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, gan arī situācijās, kad tādu pašu informāciju ir sniegušas citas personas, piemēram, reklāmas izplatītāji, komercprakses īstenošanā iesaistīti starpnieki, preču un dažādu pakalpojumu sniedzēji, citas personas vai iestādes.

PTAC īsteno personu datu tehnisko aizsardzību ar fiziskiem un loģiskiem līdzekļiem, realizējot drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu. Administratīvo lietu materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

PTAC uztur kvalitātes pārvaldības sistēmu, kuras ietvaros tiek noteikta un vērtēta iestādes darbība un administratīvo lietu procesuālā kārtība, tai skaitā tās atbilstība normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu apstrādes jomā. Drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.                                                  

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5.panta un pārejas noteikumu 3.punkta prasībām no 2020.gada 1.janvāra valsts iestādes ar reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem, veicot saziņu, obligāti izmanto oficiālo elektronisko adresi.