Ceturtdien, 14.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.556 “Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi”, un to mērķis ir precizēt kārtību, kādā tiek sniegta informācija par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī par ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksātajām summām.

Grozījumu projekts paredz šādas izmaiņas.

Jāziņo arī par maksājumiem, no kuriem UIN nav jāietur

Lai veicinātu investīciju piesaisti, likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) normas noteica, ka sākot ar 2013.gadu ar UIN neapliek veiktos maksājumus par intelektuālo īpašumu, procentu maksājumus un izmaksātās dividendes. Laikā, kad no minētajiem maksājumiem tika ieturēts UIN, nodokļu maksātāji par veiktajiem maksājumiem sniedza informāciju Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Lai nodrošinātu, ka VID rīcībā ir minētā  informācija, kā arī  informācija par citiem nerezidentam veiktajiem maksājumiem, kuri samazina Latvijas nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo ienākumu noteikumu, projektā tiek iekļauts 6.punkts, kas paredz informācijas sniegšanu arī par visiem nerezidentam veiktajiem maksājumiem, no kuriem UIN nav jāietur.

Savukārt, lai administratīvais slogs būtu samērīgs, noteikumu projektā tiek iekļauta norma, kas paredz, ka gadījumā, ja nerezidentam tiek izmaksāts komercdarbības ienākums (07.ienākuma vieda kods) (izņemot atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem) vai citi ienākumi (21.ienākuma veida kods), tad šos iekļauj tikai tajā mēneša un turpmāko mēnešu pārskatā, sākot ar kuru nerezidentam taksācijas periodā veikto maksājumu kopsumma pārsniedz 5000 EUR.

Atbilstoši noteikumu 18.pielikums tiek papildināts ar ienākuma veida kodu – 21. “Citi ienākumi”.

Nekustamā īpašuma atsavināšana

Lai nodrošinātu vienveidīgu normu interpretāciju noteikumu projektā ietverts 18.5punkts, kas skaidro, ka UIN jāietur arī gadījumā, kad nerezidents atsavina Latvijā esošu nekustamo īpašumu, ieguldot to cita uzņēmuma pamatkapitālā.

Saņemamās dividendes

Noteikumu projektā tiek iekļauta norma (noteikumu 80.2punkts), kas  paredz, ka ar UIN apliekamo ienākumu nesamazina par to saņemamo dividenžu summu, kas samazina ar nodokli apliekamo ienākumu valstī, kuras rezidents ir dividenžu izmaksātājs.

Minētā norma tiek iekļauta, lai nodrošinātu skaidru izpratni par likuma un Padomes Direktīvas 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs, savstarpēju atbilstību, ņemot vērā, ka ārvalstu normatīvie akti atsevišķos gadījumos paredz iespēju par aprēķinātajām dividendēm samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

Ziedojumi

Ņemot vērā, ka likuma par UIN normas paredz izvērtēt visu nodokļu parādu kopsummu, tiek precizēts noteikumu punkts, kas paredz vērtēt ne tikai UIN korekciju, bet gan visu nodokļu korekcijas, piemērojot nodokļa atlaidi veiktajiem ziedojumiem.

Atsevišķos gadījumos, nodokļu maksātāji veicot ziedojumus Sabiedriskā labuma organizācijām pretī saņem pakalpojumus, piemēram,  reklāmas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka ziedojumam ir tikai filantropisks raksturs, bez atlīdzības saņemšanas, tad nav pamata UIN atlaidi piemērot tādiem līgumiem, kuros ir ietverta gan filantropijas atbalstīšana, gan pasākums, saimnieciskās darbības veicināšanai, jo šādiem pasākumiem jābūt atdalītiem ar atsevišķiem līgumiem. Lai nodrošinātu vienotu interpretāciju, noteikumos tiek iekļauta norma, kas atrunā, ka UIN atlaidi nepiemēro par visu ziedoto summu gadījumā, ja pretpienākums un tā apmērs nav nodalīts no ziedojuma līguma (t.i., par ziedojumu un citu darījumu, kas nepieciešams saimnieciskās darbības nodrošināšanai netiek noslēgt atsevišķi līgumi), norādīts noteikumu grozījumu projekta anotācijā.