26.05.2016. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" (MK noteikumi Nr.677), kuri paredz izmaiņas attiecībā uz noteikumu pielikumos iekļautajiem ienākumu veidiem.

Noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas 1.pielikuma "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" un 2.pielikuma ''Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)'' tabulā ''Ienākuma veida kodi'':

  • papildināt tabulas 11.punkta aili ''Ienākuma veida nosaukums'' ar vārdiem ''vai dividendēm pielīdzināms ienākums'', kā arī izdarīt atsauci šī ienākuma veida kodam ''3011'', jo šobrīd dividendes vai dividendēm pielīdzināms ienākums visos gadījumos ir ar nodokli apliekams ienākums, izņemot ienākumu no dividendēm, kuras aprēķinātas par laika periodu līdz 31.12.2009.;
  • ņemot vērā, ka tabulas 12.punktā ailē ''Mantojuma rezultātā gūtais ienākums'' paredzēts norādīt autortiesību mantiniekiem izmaksāto ienākumu, noteikumu projektā ir precizēts tabulas 12.punkta ienākuma veida nosaukums, izsakot to redakcijā ''Autoratlīdzība (honorārs), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem'' un tādējādi precīzi definējot norādāmo informāciju;
  • precizēt tabulas 15.punktu ''Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas'', svītrojot ienākuma veida kodu ''1015'' un ''3015'', jo juridiskajai personai, izmaksājot ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, nodokli ienākuma izmaksas brīdī ir pienākums ieturēt tikai nerezidentam, savukārt informāciju par izmaksāto ienākumu nerezidentam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarē, iesniedzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā;
  • precizēt tabulas 23.punkta aili ''Ienākuma veida nosaukums'', nosakot, ka ar ienākuma veida kodu ''4023'' norāda ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto personificēto izdevumu kompensācijas, kuras brīvprātīgā darba veicējam atbilstoši brīvprātīgā darba līguma noteikumiem sedz brīvprātīgā darba organizētāji;
  • svītrot tabulas 56.punktu, kas nosaka atsevišķu ienākuma veida kodu sezonas laukstrādniekiem. Pēc minētajiem grozījumiem paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām par sezonas laukstrādnieku ienākumu VID vairs nav jāiesniedz, jo sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja taksācijas gada laikā ievadītā informācija Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā ir iesniegta VID;
  • papildināt tabulu ar 57.punktu, nosakot ienākuma veida nosaukumu ''Ienākumi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām (likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (likums par IIN) pārejas noteikumu 52.punkts)'' un ienākuma veida kodu – 3057 (neapliekams ienākums);
  • papildināt tabulu ar 58.punktu, nosakot ienākuma veida nosaukumu ''Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu (likuma par IIN pārejas noteikumu 44.punkts)'' un ienākuma veida kodu – 3058 (neapliekams ienākums).

Tāpat MK noteikumi Nr.677 papildināti, nosakot, ka paziņojumu ailē ''Neapliekamais minimums'' norāda atbilstoši likuma par IIN 12.panta 1.daļai taksācijas gadā piemēroto minimālo mēneša neapliekamo minimumu kopsummu.

Grozījumi vēl jāapstiprina valdībai.